Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/306/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez: przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale:
600 Drogi publiczne gminne w kwocie 282 544,00 zł,
801 Oświata i wychowanie w kwocie 29 665,00 zł,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 456,71 zł,
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 391,00 zł,
zwiększenie o kwotę 14 405,00 zł,
przeniesienie na kwotę 495 994,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 734 075,11 zł,
przeniesienie na kwotę 1 066 676,09 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 38 658 418,28 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 262 745,28 zł, w tym:
a) dochody własne 19 039 717,00 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 9 928 234,28 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 29 665,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 395 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 775 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 43 752 537,01 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 309 000,41 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 376 492,07 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 964 336,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 412 155,57 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 136 781,14 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 48 827,20 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 443 536,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 344 536,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 190 593,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 99 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

12) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 228 344,11 zł.”;

13) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 228 344,11 zł,
2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załączniki (1435kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.UZASADNIENIE
do uchwały XXIX/306/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 marca 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Drogi publiczne gminne zwiększenie na kwotę 282 544,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 23 lutego 2018r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00173-6935-UM0210335/17 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy Wielowieś gmina Pakość” realizowanego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeniesienie na kwotę 442 797,89 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 720 Informatyka przeniesienie na kwotę 53 196,40 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie na kwotę 20 391,00 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 29 665,00 zł w związku z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.193.2017 o dofinansowanie Projektu „Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” Nr RPKP.10.02.01-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 8 900,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotów do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nienależnie pobranych zasiłków oraz opłat za umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 4 500,00 zł z uwagi na zwiększenie liczby uczestników organizowanych w szkole kolonii i obozów,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie na kwotę 5,00 zł w związku ze zrealizowaniem dochodu z tytułu wystawienia duplikatu karty dużej rodziny stanowiącego w części dochód budżetu gminy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 3 456,71 zł w związku z otrzymaną refundacją z Funduszu Spójności na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej” oraz opłatą otrzymywaną za korzystanie z przystanków wnoszoną przez operatorów i przewoźników,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzane do Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie w ramach działu na kwotę 482 747,62 zł oraz do innych działów kwoty 430 384,22 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami uzyskanymi w procedurze przetargowej na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji zadania „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś gmina Pakość” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z PROW, zwiększenie wartości zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin” z uwagi na wyższy koszt realizacji zadania,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 22 300,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogę publiczną ul. Mikołaja w Pakości,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 19 075,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na opłacenie podatku od nieruchomości gminy i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na prowizję płaconą od kredytu,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 242 325,34 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 32 552,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS nauczycieli, wprowadzeniem planu w Przedszkolu Miejskim w Pakości na Projekt „Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej”, zabezpieczenie środków na dowóz dzieci na basen uczestniczących w programie „Umiem pływać” oraz w związku z realizacją programu „Szkolny Klub Sportowy”, zwiększenie wartości zadania „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” z uwagi na wyższy koszt realizacji zadania,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie na kwotę 63 143,34 zł w związku wprowadzeniem do budżetu niewydatkowanych w 2017r. środków z realizacji programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 500,00 zł, w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów nienależnie pobranych zasiłków,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 22 737,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 1 970,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczeniem środków na organizowane w szkole kolonie i obozy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 358 994,43 zł, przeniesienie w ramach działu kwoty 119 022,25 zł oraz z działu 600 kwoty 430 384,22 zł, w związku wprowadzeniem do budżetu niewydatkowanych w 2017r. środków w wysokości 206 976,59 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska, niewydatkowanych w 2017r. środków w wysokości 16 537,73 zł związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zwiększeniem środków dotacji na dofinansowanie w zakresie wymiany lub zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, zabezpieczeniem środków na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej”,
- w związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych, zmianie uległ również planowany deficyt o kwotę 384 613,40 zł. Z uwagi na zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2017r. wprowadzono do przychodu budżetu wolne środki w wysokości 1 631 983,06 zł, przy czym kwotę 865 774,62 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań inwestycyjnych mających wpływ na wysokość deficytu. Natomiast kwotę 766 208,44 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Powyższe działania powodują zmniejszenie kwoty długu w 2018r. o 1 247 369,66 zł.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

Odpowiada za treść: Anna Emeschajmer
Opublikował: Jacek Malinowski (4 kwietnia 2018, 08:01:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij