Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/303/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie nadania nazw ulic w m. Łącko gm. Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.1))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze publicznej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w miejscowości Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 75/1, o pow. ca 1,0200 ha, ewidencyjnie dr (drogi) oraz oznaczonej jako działka nr 75/2, o pow. ca 0,0300 ha, ewidencyjnie dr (drogi), zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00025247/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, nadaje się nazwę: ulica Myśliwska.

§ 2. Drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w miejscowości Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 9, o pow. ca 0,5900 ha, ewidencyjnie dr (drogi) oraz oznaczonej jako działka nr 284/7, o pow. ca 0,2000 ha, ewidencyjnie dr (drogi), zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00025247/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, nadaje się nazwę: ulica Żeglarska.

§ 3. Przebieg ulic zaznaczony został na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załączniki (623kB) pdf

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/303/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie nadania nazw ulic w m. Łącko gm. Pakość.

W dniu 21 września 2017 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa Łącko, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz dokonanej analizie, została podjęta uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łącko Nr 2/2017 w sprawie nadania nazwy ulic „Myśliwska” – działkom nr 75/1 i 75/2 oraz „Żeglarska” – działkom nr 9, 284/7 i 1/22. Wniosek w powyższej sprawie został złożony przez sołtysa Sołectwa Łącko, 6 grudnia 2017 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.
Po przeprowadzonych konsultacjach prawnych dot. dz. nr 1/22, stanowiącej własność osoby prawnej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, została ona na chwilę obecną wyłączona z przedmiotu niniejszej uchwały. Nieruchomość ta oznaczona ewidencyjnie jako rola i pastwiska trwałe stanowić będzie w przyszłości drogę dojazdową do wydzielonych i przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną nieruchomości gruntowych (osiedle domków jednorodzinnych). Nadanie oznaczenia nazwy ulicy Żeglarskiej na działkę nr 1/22 może zostać dokonane w przyszłości, po zagospodarowaniu ww. nieruchomości.
Nadanie nazwy ulicom w m. Łącko gm. Pakość wynika z potrzeby mieszkańców w zakresie uporządkowania numerów porządkowych istniejących oraz nowo powstałych budynków w obrębie tych ulic.
Wobec powyższego uzasadnionym jest pozytywne zaopiniowanie i podjęcie uchwały we wskazanym zakresie.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.
Natomiast zgodnie z art. 8. ust. 1a. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 08:13:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij