Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/301/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2018-2022"

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z późn. zm.1)) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2018-2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załącznik (194kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 1442 i 1529
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/301/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2018-2022”

Obowiązek uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2018-2022” wynika z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610, z późn. zm.). Jego celem jest określenie kierunków działania Gminy zmierzających do poprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, poprawy stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego, zmniejszenia deficytu lokali mieszkalnych i socjalnych, obniżenia kosztów eksploatacji i utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy oraz dalszego uporządkowania zasad polityki czynszowej.
Przedmiotowy program zawiera w szczególności: postanowienia ogólne, prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Pakość w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata; planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; zasady polityki czynszowej w tym warunki obniżania czynszu; sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy i przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach; źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne oraz opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedaż lokali.

Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 08:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij