Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/300/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, a także liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów

Lp.KryteriaDokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Liczba punktów
1
W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego5
2
Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Pakość.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego5
3
Niepełnosprawność w rodzinieOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
5

§ 2. 1. Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o rodzeństwie kandydata uczęszczających do tej samej szkoły, do której o przyjęcie stara się kandydat oraz że kandydat
uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Pakość, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/109/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załącznik (83kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/300/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) organ prowadzący określa kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych.
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła publiczna nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Kryteriom organ prowadzący przyznaje określona liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 08:07:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij