Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/299/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.2))c


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość, liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.Kryteria Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Liczba punktówLiczba punktów
1
Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący, pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych15
2
Jeden rodzic/opiekun prawny, pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego10
3
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat.Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych8

§ 2. 1. Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o rodzeństwie kandydata uczęszczających do tego samego przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/108/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załączniki (138kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/299/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określona liczbę punktów.
Gmina Pakość jest organem prowadzącymi jedynie dla publicznych przedszkoli.
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za konieczne i uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 08:02:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij