Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/298/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)


uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przysługujących:
1. niepublicznym przedszkolom;
2. osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. z późn. zm.1)) zwaną dalej „ustawą – Prawo oświatowe”.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pakość;
2. placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, a także niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 2;
3. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Pakość osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące placówkę;
4. podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć odpowiednio podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) zwaną dalej „ustawą o finansowaniu zadań oświatowych”.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkole, wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, wskazana w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowanie zadań oświatowych, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Niepubliczne przedszkole, wskazane w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust.1 otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
4. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, wskazana w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowanie zadań oświatowych, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
5. Niepubliczne przedszkole, wskazane w art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, wskazane w art. 15 ustawy o finansowanie zadań oświatowych, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 17 i 21
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 3.
Udzielanie i rozliczanie dotacji

§ 4. 1. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji organ prowadzący placówkę składa do Burmistrza Pakości wniosek o udzielenie dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera dane:
1) nazwę i adres dotowanej jednostki;
2) nazwę i adres organu prowadzącego;
3) numer rachunku bankowego dotowanej jednostki, na który będzie przekazywana dotacja
4) planowaną liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;
5) planowaną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
6) planowaną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
7) planowaną liczę uczniów niebędących mieszkańcami Gminy.
3. Wysokość dotacji w budżecie Gminy ustala się oddzielnie dla każdej placówki na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę dzieci zgłoszonych we wniosku.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Organ prowadzący placówkę sporządza i przekazuje Burmistrzowi Pakości:
1) nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie:
a) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności;
b) uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;
c) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
przy czym informacje te organ prowadzący podaje według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który przysługuje dotacja.
2) nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku - za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego - roczne rozliczenie otrzymanych dotacji z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów poniesionych wydatków.
2. Roczne rozliczenie dotacji powinno zawierać następujące dane:
1) nazwę i adres organu prowadzącego;
2) dane z adresem siedziby i numerem telefonu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;
3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
4) kwotę otrzymanej dotacji;
5) informację o wydatkach poniesionych z dotacji.
3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast wzór rocznego rozliczenia otrzymanych dotacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na podstawie pisemnej informacji, o której mowa w § 5, na zasadach i w terminach określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. W przypadku skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola dotacja nie będzie przysługiwała.
3. Za końcowy termin uczęszczania dziecka do placówki należy uznać ostatni dzień miesiąca, w którym dziecko do niej uczęszczało.

§ 7. 1. W przypadku dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania dotacji lub jej części, wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu tej dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. W przypadku zakończenia prowadzonej działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego organ prowadzący powiadamia pisemnie Burmistrza Pakości, a dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu gminy w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.

Rozdział 4.
Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 8. 1. Burmistrz Pakości może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej „kontrolującymi”, na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Pakości.

§ 9. Kontrolujący mają prawo wstępu do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz wglądu do stosownej dokumentacji, na zasadach określonych w art. 36 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 10. 1. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący co najmniej na 3 dni przed planowaną kontrolą o terminie i zakresie kontroli.
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
3. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.
4. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

§ 11. 1. Organowi prowadzącemu placówkę przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu placówkę.

§ 12. 1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego przez kontrolujących, Burmistrz Pakości przekazuje organowi prowadzącemu placówkę wystąpienie pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia.
3. Organ prowadzący placówkę jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Pakości o sposobie wykonania wniosków oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XVIII/207/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystywania tych dotacji.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załączniki (198kB) pdf

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/298/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji


Uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w zakresie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli do zmienionych przepisów prawnych a ponadto doprecyzowanie zasad i usprawnienie procesu przekazywania, rozliczania i kontroli wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Pakość.
W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 07:56:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij