Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/295/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
przyjęcie środków dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w dziale 720 Informatyka na kwotę 53 196,40 zł,
zwiększenie o kwotę 7 850,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 1 561 046,40 zł,
przeniesienie na kwotę 104 816,80 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 38 311 460,23 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 200 787,94 zł, w tym:
a) dochody własne 19 025 312,00 zł,
b) subwencje 6 274 403,00 zł,
c) dotacje celowe 9 901 072,94 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 110 672,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 490 672,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 672,29 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 43 020 965,56 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 199 643,25 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 288 034,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 894 204,50 zł,
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 393 830,41 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 152 781,14 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 13 927,20 zł,
e) obsługa długu 365 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8 821 322,31 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 752 322,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 834 609,22 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 69 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 709 505,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 409 505,33 zł i pożyczek w wysokości 300 000,00 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 709 505,33 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł.”;

12) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 709 505,33 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł,
2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załączniki (1383kB) pdf
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/295/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie na kwotę 53 196,40 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 50,00 zł, w związku z wprowadzeniem w Centrum Usług Wspólnych planu dochodów dotyczących zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 7 800,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotów do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków,
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 900 000,00 zł na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” w związku z aktualizacją kosztorysu oraz przeniesienie na kwotę 4 920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul.Rynek i ul.Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci”,
- w dziale 630 Turystyka, przeniesienie w ramach działu na kwotę 8 000,00 zł w związku z zakupem oleju grzewczego w Centrum Informacji Turystycznej,
- w dziale 710 Działalność usługowa, przeniesienie na kwotę 10 086,00 zł, w związku z koniecznością dokonania korekt i uzupełnień programu rewitalizacji poprzez przeprowadzenie ponownie procedury opracowania GPR, zgodnie z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 720 Informatyka, zwiększenie na kwotę 53 246,40 zł, przeniesienie na kwotę 83,50 zł oraz w ramach działu na kwotę 9 741,30 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego wydatków bieżących i inwestycyjnych dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie w ramach działu kwoty 4 986,00 zł oraz do innych działów kwoty 21 089,50 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na rozliczenie podatku od towarów i usług,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 600 000,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością dokonania aktualizacji kosztorysu dla projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie w ramach działu na kwotę 18 000,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadania „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 7 800,00 zł, w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 43 000,00 zł w ramach działu: środków na dofinansowanie w zakresie wymiany lub zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zakupu kosiarki samobieżnej w sołectwie Jankowo oraz doposażenia placu zabaw w sołectwie Dziarnowo i Rycerzewko w ramach środków funduszu sołeckiego,
- w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych, zmianie uległ również planowany deficyt. Zachodzi zatem konieczność zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie, dlatego też wprowadzono zmiany w załączniku przychody-rozchody poprzez zwiększenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1 500 000,00 zł.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

Opublikował: Jacek Malinowski (9 lutego 2018, 10:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij