Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXVI/281/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 157/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako działka nr 157/3, o pow. ca 0,1900 ha, ewidencyjnie B (tereny mieszkaniowe), zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00018412/4, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Gminy Pakość.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.  2260 oraz z 2017 r. poz. 624,  820, 1509, 1529 i 1595.
                                                                                                         
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVI/281/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 157/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczona jako działka nr 157/3 o pow. ca 0,1900 ha, ewidencyjnie B (tereny mieszkaniowe), zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1I/00018412/4, stanowi własność Gminy Pakość.
Z uwagi na możliwość zbycia prawa własności Gminy Pakość, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbywania nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Ponadto zachowując przepisy art. 37 ust.1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2017, 08:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij