Uchwała nr XXIII/247/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 czerwca 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), w związku z uchwałą nr XV/166/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024 oraz uchwałą nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, po uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych organów, wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji

Uchwała nr XXIII/247/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 czerwca 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), w związku z uchwałą nr XV/166/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024 oraz uchwałą nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, po uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych organów, wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024, dla obszaru rewitalizacji, wyznaczonego uchwałą Nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jako dokumentu strategicznego, programującego działania w zakresie rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

 
Załącznik nr 1 (2454kB) pdf
Załącznik nr 2 (7864kB) jpg
Załącznik nr 3 (2656kB) jpg
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIII/247/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 czerwca 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024.
 
Pragnąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Pakość, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji.
W tym celu niezbędne stało się opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy. Ponadto działania podejmowane przez Gminę Pakość w ramach rewitalizacji przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi aplikowanie o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Mając na uwadze powyższe w dniu 14 września 2016 r. Rada Miejska w Pakości podjęła uchwałę nr XV/151/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przeprowadzona delimitacja wskazała jako obszar do rewitalizacji miejscowości: Gorzany, Węgierce, oraz część Pakości (obszar A – ul. Barcińska, ul. Łazienkowa, ul. Nadnotecka, ul. Rynek, ul. Szeroka, ul. Szkolna, ul. Inowrocławska, ul. Św. Jana i ul. Żabia). Obszar rewitalizacji na terenie miasta obejmuje część obszaru zdegradowanego, natomiast obszar rewitalizacji na terenach wiejskich obejmuje całość obszaru zdegradowanego.
Kolejny etap stanowiło podjęcie uchwały nr XV/166/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Burmistrz Pakości ogłosił informację o podjęciu ww. uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo informację o podjęciu uchwały nr XV/166/2016 zamieszczono w dzienniku o zasięgu regionalnym.
Po sporządzeniu projektu gminnego programu rewitalizacji, w związku z zapisami art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rewitalizacji, Burmistrz Pakości przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały, w sposób zgodny z zapisami art. 6 ww. ustawy. Projekt niniejszej uchwały podlegał konsultacjom społecznym w okresie od 18 listopada 2016 r. do 19 grudnia 2016 r. Informację o konsultacjach społecznych zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo informację o konsultacjach zamieszczono w dzienniku o zasięgu regionalnym. W wyznaczonym terminie wniesiono uwagi do treści projektu uchwały. Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o rewitalizacji Burmistrz Pakości wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024, do organów określonych w ustawie. Projekt uzyskał pozytywne opinie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, Komisariatu Policji w Pakości, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Pakości, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Enea Operator Sp. z o. o., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Orange Polska S. A., Polskich Kolei Państwowych S. A., Gminnej Spółki Wodnej w Pakości, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Nadleśnictwa Gołąbki, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Pozostałe organy, do których wystąpiono w wnioskiem o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji, nie przedstawiły opinii nt. ww. dokumentu. W myśl art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego programu rewitalizacji.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy o rewitalizacji zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji i uzyskanych opinii zostały wprowadzone do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o rewitalizacji gminny program rewitalizacji, przyjmuje w drodze uchwały, rada gminy.
W myśl art. 19 ww. ustawy gminny program rewitalizacji nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Wobec powyższego podjęcie rzeczonej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 lipca 2017, 07:56:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498