Uchwała nr XVII/196/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Pakość do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego GminNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. [1])

Uchwała nr XVII/196/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Pakość do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. [1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr XXIII/161/01 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Pakość do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gmin § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Upoważnia się Burmistrza Pakości – Pana Wiesława Kończala do reprezentowania Gminy Pakość w Stowarzyszeniu Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcę Burmistrza Pakości – Pana Szymona Łepskiego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiana teksu jednolitego  wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.  
   
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XVII/196/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016r.
 
zmieniającej uchwałę  w sprawie przystąpienia Gminy Pakość do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin
 
Uchwałą nr XXIII/161/01 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pakość do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gmin upoważniła Burmistrza Pakości Pana Ryszarda Jagodzińskiego oraz Pana Edwarda Piwońskiego do reprezentowania  Gminy Pakość w Stowarzyszeniu Lokalnego Rozwoju  Gospodarczego Gmin.
Od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie nie prowadziło statutowej działalności. W celu podjęcia decyzji dotyczących jego przyszłości, tj. rozpoczęcia działalności  lub rozwiązania stowarzyszenia, konieczne jest wprowadzenie zmian w ww. uchwale, które umożliwią osobom pełniącym funkcje Burmistrza Pakości oraz jego Zastępcy, reprezentowanie Gminy Pakość w Stowarzyszeniu Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin.    

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:22:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364