Uchwała nr XVIII/200/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.1)

Uchwała nr XVIII/200/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029, zmienionej uchwałą Nr XI/106/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 26 stycznia 2016r., uchwałą Nr XII/117/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 22 marca 2016r., uchwałą Nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 19 maja 2016r., uchwałą Nr XIV/136/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 30 czerwca 2016r., uchwałą Nr XV/153/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 14 września 2016r., uchwałą Nr XVI/163/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016r. oraz uchwałą Nr XVII/191/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1136kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/200/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Zatem wprowadzono zmianę w zakresie planu wydatków i dochodów, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 164 320,00 zł.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.).

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 08:50:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364