Uchwała nr XVII/194/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2016w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)), art. 15, art. 19 pkt. 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.3)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.4))

Uchwała nr XVII/194/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)), art. 15, art. 19 pkt. 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.3)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.4))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Pakości:
 1. określa wysokość stawek opłaty targowej,
 2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
 3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Pakość wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:
 1. na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Pakości:
  a) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych – 12,00 zł,
  b) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów przemysłowych – 25,00 zł,
  c) ze stoisk zamkniętych wyposażonych w wodę i energię elektryczną – 35,00 zł,
 2. w miejscach poza targowiskiem miejskim na terenie miasta Pakości – 100,00 zł,
 3. przy cmentarzu parafialnym w okresie od 25 października do 2 listopada od sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy i świerku – 30,00 zł,
 4. na terenie miasta Pakości w okresie od 15 do 31 grudnia od sprzedaży choinek, ozdób choinkowych, świerku i fajerwerków – 30,00 zł.
§ 4. 1. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Marcina Dąbrowskiego.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i
terminowo odprowadzonych kwot.
4. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe pobieranie opłaty targowej i przekazywanie jej
do kasy Urzędu Miejskiego w terminie:
1) do dnia 17 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 1-go do 15-go każdego miesiąca,
2) do dnia 2 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 16-go do końca poprzedniego miesiąca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.
2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 Z 17.12.1992 ),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311,1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016r. poz. 195, 615, 846,1228 i 1579.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/194/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej.

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn.zm.) rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, z tym że dzienna stawka nie może przekroczyć górnej granicy stawki określonej przez Ministra Finansów. Opłata targowa uregulowana jest w art. 15 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W celu poboru opłaty targowej na terenie gminy Pakość przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2017, 13:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455