Uchwała nr XVI/188/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 25 października 2016w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XVI/188/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 25 października 2016


w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.[2])


Rada Miejska w Pakości uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość wraz z załącznikami:
  1. tekst studium w trzech częściach, stanowiący załącznik nr 1, 2, 3;
  2. rysunek studium gminy w skali 1:25 000, stanowiący załącznik nr 4;
  3. rysunek strefy miejskiej w skali 1: 5 000, stanowiący załącznik nr 5;
  4. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowiący załącznik nr 6.
§ 2. Traci moc uchwała nr XII/83/99 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik nr 1 (2115kB) pdf
Załącznik nr 2 (402kB) pdf
Załącznik nr 3 (937kB) pdf
Załącznik nr 4 (4614kB) pdf
Załącznik nr 5 (3334kB) pdf
Załącznik nr 6 (121kB) pdf
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 904, 961, 1250 i 1579.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XVI/188/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
 
Rada Miejska w Pakości podjęła uchwałę nr XVI/122/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium wskazuje, że zmiana dotyczy całego obszaru gminy Pakość, a przedmiotem zmiany studium jest dostosowanie zapisów studium do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazuje to załącznik graficzny do uchwały intencyjnej jak również ustalenia zawarte w tej uchwale. Zgodnie z powyższym, procedurę sporządzenia zmiany studium dokonano dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy Pakość.
W trakcie opracowania projektu studium spełnione zostały wymogi stawiane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r., Nr 118, poz. 1233).
Celem studium jest określenie polityki przestrzennej Gminy Pakość, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego niemniej jest aktem obligatoryjnym i stanowi metryczną podstawę dla sporządzenia i uchwalenia planów miejscowych.
Procedura sporządzenia studium została przeprowadzona zgodni z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią przepisy podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.). Stanowią one, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 u.p.z.p. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.
Z art. 11 pkt 11 i 12 u.p.z.p. wynika ponadto, iż wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno: 11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium; 12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.  

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 listopada 2016, 11:21:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1032