Uchwała nr X/98/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług a podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139, z późn. zm.[1])

Uchwała nr X/98/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

a podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139, z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, określonej przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości w „Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość”, na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., w wysokości:  
a) 1,16 zł/m3 brutto dla grupy taryfowej C - gospodarstwa domowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893.  
  
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr X/98/2015 Rady
Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015 r.
 
w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług
 
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
W celu ujednolicenia cen za dostawę wody dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Pakość wskazane jest ustalenie dopłaty do grupy taryfowej C, do której zakwalifikowani zostali mieszkańcy m. Giebnia, gm. Pakość, którzy są odbiorcami wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 stycznia 2016, 13:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482