Uchwała nr X/89/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.2))

Uchwała nr X/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 28 075 141,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 27 345 941,00 zł
a) dochody własne 17 374 815,00 zł,
b) subwencje 6 323 437,00 zł,
c) dotacje celowe 3 647 689,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 729 200,00 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 31 375 141,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 26 349 157,00 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych 20 200 019,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 457 438,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 742 581,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 443 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 261 857,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 41 681,00 zł,
e) obsługa długu 402 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5 025 984,00 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 995 984,00 zł,
b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 300 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł i pożyczek w wysokości 2 300 000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 066 208,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 766 208,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu 3 300 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 766 208,44 zł.

§ 6. Planowane zadania inwestycyjne na 2016 r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 192 532,70 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 82 500,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu 3 300 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 766 208,44 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (569kB) pdf

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/89/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2016 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy. Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 stycznia 2016, 15:06:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503