Uchwała nr X/87/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.2))

Uchwała nr X/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) przyjąć środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 0,58 zł,
2) przyjąć środki ma dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości 1 223 141,00 zł,
3) przyjąć środki na realizację zadań bieżących w wysokości 10 000,00 zł,
4) przyjąć środki dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 8 676,00 zł,
5) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
a) zwiększeń o kwotę 1 534 879,58 zł,
b) zmniejszeń na kwotę 299 397,27 zł,
c) przeniesień na kwotę 505 508,00 zł,
6) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
a) zwiększeń o kwotę 105 967,58 zł,
b) zmniejszeń na kwotę 221 999,27 zł
c) przeniesień na kwotę 241 398,97 zł,
oraz:
7) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 826 370,26 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 29 023 388,34 zł
a) dochody własne 17 391 275,21 zł,
b) subwencje 6 048 956,00 zł,
c) dotacje celowe 5 583 157,13 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 – 77 900,24 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 3 802 981,92 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 255 231,92 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 873 346,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku 448 108,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 99 642,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
8) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 241 563,40 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 28 451 894,56 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych 21 759 793,57 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 562 706,27 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 197 087,30 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 155 948,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 309 152,75 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,24 zł,
e) obsługa długu 227 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3 789 668,84 zł,
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 398 068,84 zł, w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 309 790,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe – 391 600,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
9) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 584 806,86 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
10) załącznik „Przychody i rozchody w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały,
11) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
12) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
13) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
14) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (490kB) pdf

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z  2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890.UZASADNIENIE
do uchwały nr X/87/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok


Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 103 317,00 zł są to środki z PROW otrzymane w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej”,
- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o 36 999,27 zł, w związku z korektą otrzymanego dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec gm. Pakość”, proporcjonalnego do, obniżonej po przetargu, wartości zadania,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 38 634,00 zł, wykonano plan dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego powyżej przyjętych założeń,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o kwotę 1 370,00 zł, zmniejszono niewykonany plan odsetek od lokat w wys.1 500,00 zł oraz zwiększono plan o 122 zł w związku z wyższym wykonaniem wynagrodzenia płatnika PDOF i składek ZUS,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 34 601,00 zł, skorygowano plan dochodów z tyt.pod.od nieruchomości, pod.leśnego, pod.od śr.transportowych, pod.od czynności cywilnoprawnych w związku z niższym lub wyższym niż zakładano wykonaniem planu, wprowadzono również zwiększenie planu dla opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 7 026,00 zł, wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w Gimnazjum,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 16 347,00 zł, zwiększono plan z tyt. rozliczenia wpłat dłużników alimentacyjnych oraz przyjęto dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2015,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie o kwotę 1 073 926,58 zł, w związku ze wspólną realizacją projektu z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej z P.P.U. „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie finansowanych ze środków Funduszu Spójności przyjęto rozliczenie projektu, ponadto wprowadzono bezzwrotną pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnej w wysokości 0,58 zł na realizację zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Gorzany gm. Pakość”, środki WFOŚIGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Gm. Pakość” w wysokości 10 000,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów z tyt. gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 55 898,00 zł, w związku z ich niższym wykonaniem.
- w dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, skorygowano czwartą cyfrę paragrafu.

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 139 832,73 zł, zwiększenie planu na opłacenie wynagrodzenia za opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych, zakup usług, zmniejszono plan dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec gm. Pakość” w związku z korektą dofinansowania, zwiększono wartość zadania pn.: „Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej, Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakość - II etap” uwzględniono wartość prac interwencyjnych,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesiono środki z zakupu materiałów i zabezpieczona plan na energię i opłaty na części wspólne,
- w dziale 710 Działalność usługowa, zmniejszenie o 2 699,97 zł, przeniesiono środki do działu 900, wydatek dotyczył zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach”,
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie o kwotę 8 499,00 zł, przeniesienie z rozdziału 75023 zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw”,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 130 664,00 zł, przeniesiono środki na koszty opłaty sądowej, zwiększono plan na wypłatę diet sołtysów oraz na zakup usług w Urzędzie, koszty delegacji pracownika oraz zakup usług,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zmniejszenie o kwotę 185 000 zł, z uwagi na obniżenie oprocentowania kredytów, zapłacono odsetki w wysokości niższej niż planowano,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 55 980,00 zł, zwiększono plan na wpłatę jaką gmina ponosi za wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, zwiększono plan na żywienie młodzieży w Gimnazjum, przeniesiono plan z rozdz. 85401 na wynagrodzenia nauczycieli, którzy zapewniają specjalną organizację nauki i metod pracy dzieciom z orzeczeniami o niepełnosprawności w Szkole Podstawowej w Pakości, ponadto przeniesiono w ramach planu finansowego Gimnazjum środki na pozostałe koszty związane z wynagrodzeniami nauczycieli, zabezpieczono środki na korektę odpisu na ZFŚS w Przedszkolu,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł, w związku z wykonaniem powyżej przyjętego planu dochodów z tytułu wydawanej koncesji na sprzedaż alkoholu, zwiększono wydatki, które przeznacza się na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości, świetlic opiekuńczoprofilaktycznych oraz na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 13 876,00 zł dokonano przeniesienia w ramach planu Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem kierownik OPS w celu zabezpieczenia środków przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacji świadczeń rodzinnych oraz zabezpieczono środki na organizację prac społecznie użytecznych oraz wprowadzono środki dotacji na świadczenia rodzinne,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 26 380,00 zł, przeniesiono środki do dz. 801 w celu zabezpieczenia wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dzieciom z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 12 700,55 zł, przeniesiono środki z działu 710 oraz wprowadzono środki na zakup roślin,
- w związku ze zwiększeniem planu dochodów i zmniejszeniem planu wydatków zmienił się wynik budżetu, planuje się uzyskać nadwyżkę w wysokości 584 806,86 zł dokonano również zmiany w załączniku „Przychody i rozchody w 2015r” poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 29 000,00 zł.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 stycznia 2016, 14:53:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441