Uchwała nr II/18/2014 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz § 27 i 28 ust.1, ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr II/18/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz § 27 i 28 ust.1, ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
  1. p. Augustyn Mariusz,
  2. p. Groń Zygmunt,
  3. p. Krokos Andrzej,
  4. p. Perdał Józef,
  5. p. Szelągowska Barbara. 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej będzie kontrola wszystkich spraw pozostających w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225. 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr II/18/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
 
Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz w oparciu o § 27 i § 28 ust. 1, ust. 2 Statutu Gminy Pakość, Rada Miejska powołuje ze swojego składu Komisję Rewizyjną, której celem jest kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 10:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498