Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr III/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 12 lutego 2015


w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późn. zm.1))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest możliwe poprzez udzielanie z budżetu Gminy Pakość dotacji celowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom wskazanym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późn. zm.).

§ 2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013r.), Rozporządzenia Komisji (UE) nr nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013r.),

§ 3. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji w części poniesionych na terenie Gminy Pakość kosztów inwestycji związanych z realizacją zadań określonych w art. 403 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232, z późn. zm.), wymienionych w § 4 ust. 2.

§ 4. 1. Środki pieniężne przeznaczone na dotacje określone są na dany rok w uchwale budżetowej, a do czasu jej uchwalenia - w projekcie uchwały budżetowej.
2. Podmioty wymienione w § 1 mogą uzyskać dotację celową wyłącznie na dofinansowanie kosztów:
1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pakość poniesionych przez podmioty wytwarzające ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego lub wspólnot mieszkaniowych;
2) budowy zbiorników bezodpływowych ścieków na terenie gminy Pakość poniesionych przez podmioty wytwarzające ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego lub wspólnot mieszkaniowych;
3) utylizacji i transportu zdemontowanych na terenie Gminy Pakość wyrobów zawierających azbest;
4) zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła, wykonanie proekologicznego systemu ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego);
5) zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania (instalacje solarne, pompy ciepła).

§ 5. 1. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego, transport i utylizacja zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła oraz zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania.
2. Nie podlegają dofinansowaniu:
1) koszty konserwacji urządzeń;
2) zadania zakończone na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
3) zadania, których realizacja nie gwarantuje uzyskania trwałego efektu ekologicznego,
4) wykup terenów, wypłata odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne;
5) pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
6) dokumentacja projektowa;
7) demontaż wyrobów zawierających azbest;
8) demontaż starego źródła ciepła;
9) zakup i montaż grzejników;
10) zadania zrealizowane w budynkach nowobudowanych nie posiadających pozwolenia na użytkowanie.

§ 6. Wysokość dofinansowania, które udzielane jest jednorazowo wynosi odpowiednio:
1) do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: do 50 % wartości zadania, nie więcej jednak
niż 2.000,00 zł na gospodarstwo domowe;
2) do budowy zbiorników bezodpływowych ścieków: do 50 % wartości zadania, nie więcej jednak
niż 2.000,00 zł na gospodarstwo domowe;
3) do utylizacji i transportu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest: 80% powierzchni obiektu, z której zdemontowano ww. wyroby, zgłoszonego we wniosku, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł;
4) do zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła lub do wykonania proekologicznego systemu ogrzewania: 1.000,00 zł na gospodarstwo domowe;
5) do zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania: 1.000,00zł na gospodarstwo domowe.

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany cel w budżecie Gminy w danym roku, dofinansowanie może być realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, w przypadku posiadania takich środków.

§ 8. Dofinansowanie udzielane jest posiadaczom nieruchomości, tj.: właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, którzy:
1) wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków przy zachowaniu poniższych warunków:
a) nieruchomość leży poza terenem objętym planami budowy kanalizacji ujętymi w planach Gminnych;
b) nieruchomość leży poza terenem objętym projektem planu aglomeracji;
c) brak możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej lub podłączenie to jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione;
d) budowa i eksploatacja spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.),
2) wybudowali zbiornik bezodpływowy przy zachowaniu poniższych warunków:
a) brak było możliwości podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub podłączenie to jest
technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione;
b) warunki gruntowe uniemożliwiają budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
c) zbiornik bezodpływowy spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
3) usunęli wyroby zawierające azbest i poddali je utylizacji po spełnieniu następujących warunków:
a) miejsce wykorzystywania wyrobów zawierających azbest zostało ujęte w gminnej ewidencji tych wyrobów;
b) złożyli informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)
4) zakupili i zamontowali nowe ekologiczne źródło ciepła, wykonali proekologiczny system ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego)
a) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku); lub
b) po wykonaniu proekologicznego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego w nowobudowanym budynku;
c) do nowych budynków pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.
5) zakupili i zamontowali instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii:
a) zakupili i zamontowali instalację solarną lub pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania;
b) do nowych budynków pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

§ 9. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania oraz wyrażenie zgody na wypłacenie dofinansowania współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy. Dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotacje celową, w tym:
a) imię, nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) formę prawną,
2) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji celowej, w tym:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
b) termin jej realizacji,
c) miejsce realizacji inwestycji,
d) kalkulacje całkowitych kosztów realizacji inwestycji,
e) wysokość oczekiwanej dotacji celowej z budżetu Gminy z określeniem jej przeznaczenia; w przypadku dotacji na część inwestycji, podział na zadania cząstkowe z wyszczególnieniem zadań dofinansowanych z budżetu Gminy.
f) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł,
g) uzasadnienie dotyczące;
- znaczenia inwestycji dla realizowanych przez Gminę Pakość celów publicznych,
- celowości i efektywności wykorzystania środków publicznych;
- poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w § 2, do wniosku należy załączyć informacje dotyczące wnioskodawcy:
1) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
2) termin jej realizacji,
3) informacje określone w ust. 4.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3 przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.2)), z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacje te przekazuje się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810 z późn. zm).
5. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013r.), zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 276 oraz z 2014r. poz. 1543
6. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w sektorze rolnym na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013r.), zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie jakie trzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 11. 1. Do wniosku należy załączyć załączniki wyszczególnione we wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia.
3. Wniosek nieuzupełniony nie będzie rozpatrywany.

§ 12. Wniosek o przyznanie dofinansowania rozpatruje Burmistrz Pakości biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) spełnienie warunków formalnych wniosku,
2) znaczenie inwestycji dla realizowanych przez Gminę Pakość celów publicznych;
3) kwotę oczekiwanej dotacji;
4) celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych;
5) analizę i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.

§ 13. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Burmistrz Pakości po zasięgnięciu opinii Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy, po wcześniejszej weryfikacji wniosku przez pracownika
merytorycznego, uwzględniając w szczególności:
1) zgodność zadania z regulaminem dofinansowania;
2) kompletność załączników potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania;
3) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadania;
4) kolejność złożenia wniosków.
§ 14. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy.
2. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,
6) tryb kontroli wykonania zadania - w ciągu 5 lat od dnia przekazania środków.

§ 15. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez Dotującego kontroli wykorzystania dotacji pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Burmistrz Pakości sprawuje kontrolę poprzez osoby lub podmioty przez niego upoważnione.
3. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji, w szczególności poprzez:
1) żądanie złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań,
2) sprawdzenia sposobu wykonania inwestycji.

§ 16. 1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji celowej i jej rozliczeniu Burmistrz Pakości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) informacje o każdorazowej możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację inwestycji określonych w § 1,
2) informację o przyznanych kwotach dotacji celowych i podmiotach, które ją otrzymały;
3) roczną informację zbiorczą o rozliczonych dotacjach celowych.
2. Uchwały i informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się na okres 1 miesiąca.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 18. Traci moc uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urzęd. Woj.
Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 128, poz. 1089).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załączniki (113kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 21, 888 i 1238 oraz z 2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101 i 1146UZASADNIENIE
do uchwały nr III/29/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Zachęcając mieszkańców Gminy do stosowania rozwiązań proekologicznych, które często wiążą się z większymi kosztami Rada Miejska umożliwia przyznawanie dotacji. Zakres zadań podlegających dofinansowaniu musi być zgodny z wymogami art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013r., poz. 1232, z późn. zm.). Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania oraz kontroli zadania powinien być jasno sprecyzowany. W związku z powyższym przygotowano przedmiotową uchwałę.
W związku z szerokim zakresem zadań, które mogą być dofinansowane, wskazane zadania muszą być przyjęte w budżecie Gminy z określeniem wysokości środków. Zgodnie z art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 403 ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt uchwały został przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższym pojęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (19 lutego 2015, 08:59:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij