Uchwała nr XIX/157/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowaniaNa podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.2) ), na wniosek Burmistrza Pakości

Uchwała nr XIX/157/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.2) ), na wniosek Burmistrza Pakości


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń na
terenie Pakości oraz w sołectwach gminy Pakość.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 846 i poz. 951.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Załącznik nr 1 (93kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (107kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2012, 10:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439