Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 r. na terenie gminy Pakość”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 2-ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)

Uchwała nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 r. na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 2-ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2011 r. na terenie gminy  Pakość”, w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
 
Tadeusz Grupa

Załącznik (266kB) pdf  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009r. Nr 1458 i Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146 i  Nr 106, poz. 675
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753,  Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 143, poz. 962.
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok na terenie gminy Pakość” 
 
Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr  179,  poz.1485, z 2006 r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:
  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
  4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
  5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Gminnym Programem", uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminny Program uchwala rada gminy. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 14:07:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1652