Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 26 (z 26)zamówienie na:

Dzierżawę działki nr 27/3 o pow. 25,68 ha, KW nr 37680, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, RIVa,IVb,V (grunty orne klasy IVa,IVb,V), z przeznaczeniem na cele rolnicze.

zamawiający: Wydzierżawiający- Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.1.5.2011.NF
wartość: -----------------------------
termin składania ofert: 22 marca 2011  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 27/3 o pow. 25,6800 ha, KW nr 37680, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, RIVa,IVb,V (grunty orne klasy IVa,IVb,V), z przeznaczeniem na cele rolnicze, wyłoniono dzierżawcę, którym został Pan Permoda Maciej, zam. ul. Samotna 3/61, 85-792 Bydgoszcz (reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Pana Luber Piotra, zam. Wybranowo 18, 88-111 Rojewo) oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto: 24.000,00 zł (słownie: dwadzieściaczterytysiącezłotych 00/100), co daje równowartość 666,67 q żyta rocznie.  

zamówienie na:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej nr 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.04.01.2011
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 25 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia, gm. Pakosć, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).  

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach zadania pn. : „Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.4.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 lutego 2011  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „„Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Cena oferty brutto: 191.000,00 zł. Zamówienia udzielono dnia 28.02.2011r.  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.3.4.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 11 lutego 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy Pakość” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo El-Kajo Spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, cena brutto: 53.758,38 zł , netto:43.706,00 zł. Zamówienia udzielono dnia 09.03.2011r. 

zamówienie na:

Dzierżawę działki nr 27/3 o pow. 25,68 ha, KW nr 37680, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, RIVa,IVb,V (grunty orne klasy IVa,IVb,V), z przeznaczeniem na cele rolnicze.

zamawiający: Wydzierżawiający - Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.72243-05/08/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 11 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: W wyniku przetargu dot. dzierżawy działki nr 27/3 o pow. 25,68 ha, KW nr 37680, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; stanowiącej mienie komunalne Gminy, na okres 3 lat, wyłoniono dzierżawcę, którym został Pan Andrzej Luber zam. Wybranowo, gm. Rojewo. 

zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/XVI/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 4 stycznia 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowo - Budowlano – Komunalne, Ireneusz Reimus z siedzibą na ul. Różanej 31 w Pakości (88-170). Wykonawca zaoferował cenę ofertową wskazując następujące stawki brutto: a)stawka motogodziny ciągnika wraz z oprzyrządowaniem [zł/godzinę pracy ciągnika]-50,43 zł b) stawka transportu samochodem [zł/km]-1,85 zł. Zamówienia udzielono dnia 14.01.2011r. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 26 (z 26)