Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

"Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość- Strzelno"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.14.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 24 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Gmina Pakość zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.  

zamówienie na:

"Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość- Strzelno"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.12.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość- Strzelno”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.10.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579), ponieważ w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu  

zamówienie na:

„Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości” ZADANIE I- CZĘŚĆ I

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.5.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 maja 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm), ponieważ w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu 

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.2.2017.AN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 13 marca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z uwagi na nie dające się usunąć wady sporządzonej dokumentacji technicznej skutkujące istotną rozbieżnością z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, konieczne jest unieważnienie postępowania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)