Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/VI/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  09:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości”. W dniu 17 czerwca 2010r. do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta w terminie wskazanym do składania ofert. Nie złożono również żadnej oferty po w/w terminie. Konsekwencją powyższej sytuacji faktycznej jest ustawowy obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w zakresie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w niniejszym przypadku – z art. 93 ust. 1 pkt1 cytowanej ustawy, który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Zwarzyć należy, że postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego toteż zastrzeżenie z pkt 2 i 3 niniejszego artykułu nie znajdują zastosowania, albowiem jak wynika z komentarza do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: „Z istoty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynika konieczność uczestniczenia w postępowaniu choćby jednego oferenta, który przedstawił ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Wyjątek dotyczy udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę oraz w trybie aukcji elektronicznej, w których wymagany jest udział co najmniej dwóch oferentów” (Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Emil Norek, Wydanie 4, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, str.221).  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)