Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 105/40, położonej przy ul. Fabrycznej w Pakości (ewidencyjnie Rybitwy), dzierżawę nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działka nr 2/2 i 2/3, położonych przy ul. Topolowej w Pakości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 3/162, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, II publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.25.3.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 9 listopada 2016  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: nabywców prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej; dzierżawcę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Topolowej oraz dzierżawcę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.6.2016.AN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 4 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcja Zima 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 16 listopada 2016 r.  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr I, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości; sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 3/179, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości oraz dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 25/1, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.19.3.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 14 października 2016  14:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości; sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej oraz na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: III rokowania na sprzedaż
nr sprawy: KIO.6840.6.8.2016.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 10 października 2016  15:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), III rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o pow. 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do rokowań, nie wpłacając uprzednio zaliczki oraz nie składając w wyznaczonym terminie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych: w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/1 i 419/2, w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 13/13 i 13/16 oraz w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 53/2.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, I publiczny przetarg pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.3.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 7 października 2016  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 53/2 o pow. ca 0,0106 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Radłowskiej w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja oraz w m. Mielno gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz pomieszczenia składowego, położonego przy ul. Szkolnej 45 w Pakości i części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Św. Jana 12-14 w Pakości – przeznaczonych do wydzierżawienia

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.7.3.2016.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 5 października 2016  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 6 października 2016 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Inowrocławskiej, Fabrycznej w Pakości – przeznaczonych do sprzedaży a także nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Błonie, Szeroka 12, Rynek 7 i Szkolna w Pakości oraz w m. Radłowo gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.22.8.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 12 września 2016  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 13 września 2016 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, oznaczonej jako dz. nr 3/162

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.17.3.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 sierpnia 2016  14:00
wynik postępowania: na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, oznaczonej jako dz. nr 3/162 zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół i oddziałów "0" na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2016/2017

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.5.2016.AN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Dowóz uczniów do szkół i oddziałów „0” na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2016/2017”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz. Zamówienia udzielono dnia 30 sierpnia 2016 r. 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, oznaczonej jako dz. nr 3/179 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 53/1.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.18.6.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 15 lipca 2016  14:00
wynik postępowania: w wyniku oceny złożonych ofert dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radłowskiej w Pakości, oznaczonej jako dz. nr 53/1 komisja przetargowa zadecydowała o zamknięciu przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, oznaczonej jako dz. nr 3/179 zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych przy ul. Mikołaja i Radłowskiej w Pakości oraz w m. Mielno gm. Pakość a także nieruchomości gruntowych przeznaczonych w częściach do wydzierżawienia, położonych przy ul. Barcińskiej, Rynej i Św. Jana 12-14 w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.24.3.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 12 lipca 2016  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 13 lipca 2016r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II rokowania na sprzedaż
nr sprawy: KIO.6840.6.6.2016.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 11 lipca 2016  15:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o pow. 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do rokowań, nie wpłacając uprzednio zaliczki oraz nie składając w wyznaczonym terminie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach. 

zamówienie na:

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.4.2016.AN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości”, wyłoniono Wykonawcę: "Pegaz90" Sp. z o.o., ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno. Zamówienia udzielono dnia 19 lipca 2016 r.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.3.2016.AN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 24 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 30 czerwca 2016 r.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko - Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczno

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.2.2016.AN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 20 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150435C relacji Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno”, wyłoniono Wykonawcę: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno. Zamówienia udzielono dnia 05 lipca 2016 r.  

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 25/1, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 53/25 stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, II publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.8.1.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 13 czerwca 2016  14:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 25/1, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 53/25 stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych nr 2 i 3 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych przy ul. Inowrocławskiej i Radłowskiej w Pakości, nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Topolowej i Inowrocławskiej w Pakości oraz w m. Gorzany i Wielowieś gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.18.4.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 17 maja 2016  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 18 maja 2016r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150449C Sójkowo figura w miejscowości Rycerzewko, gm. Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.2016.AN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 11 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150449C Sójkowo figura w miejscowości Rycerzewko, gm. Pakość" wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG spółka z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Zamówienia udzielono dnia 3 czerwca 2016 r.  

zamówienie na:

wykonanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość w roku 2016

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: KIO.621.1.2015.HR
wartość: -------------------
termin składania ofert: 29 kwietnia 2016  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016r., na podstawie §2 pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie zapytania ofertowego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Wykonanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość w roku 2016”, wyłoniono Wykonawcę: ECO-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr I o pow. 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2; sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości, oznaczonych jako dz. nr 2/32, 2/33, 2/34 oraz dzierżawa części nieruchomości gruntowej, oznaczoną jako działka nr 159/2, położonej przy ul. Rynek w Pakości, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, II publiczny przetarg pisemny nieograniczony i I publiczny przetarg pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.1.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 kwietnia 2016  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 159/2, w części o pow. 0,0075 ha (pow. ca 0,0730 ha), położonej przy ul. Rynek w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości – dz. nr 2/32, 2/33, 2/34, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »