Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej nr 11 położonej przy ul. Radłowskiej 31– przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowej położonej w m. Rybitwy, gm. Pakość– przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.12.1.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 18 grudnia 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.13.2014.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  11:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 30 grudnia 2014 r.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Radłowskiej w Pakości oraz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Mieleńskiej, Szerokiej, Szkolnej, Inowrocławskiej w Pakości i w m. Wielowieś gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.39.3.2014.NF
wartość: --------------------
termin składania ofert: 4 grudnia 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 05 grudnia 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, dz. nr 71, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oraz dz. nr 190/9, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.36.4.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 2 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: 1) nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 71 o pow. ca 0,0950 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości 2) nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 190/9 o pow. ca 0,0051 ha, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości.  

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2014/2015 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.12.2014.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 14 listopada 2014  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2014/2015 na terenie miasta i gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 25 listopada 2014 r. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej nr 24 położonej przy ul. Mogileńskiej 17– przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości gruntowych polożonych w Pakości przy ul. 21 Stycznia oraz ul. Inowrocławskiej– przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.14.1.2014.NF
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 20 października 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 21 października 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.11.2014.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 października 2014  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni” wyłoniono Wykonawcę: Konsorcjum firm: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "pe-gaz90" Grzegorz Wójcik, ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno, cena brutto: 636.917,51 zł, netto: 517.819,11zł. Zamówienia udzielono w dniu 30.10.2014r.  

zamówienie na:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno, gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.10.2014.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 9 października 2014  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno, gm. Pakość” wyłoniono Wykonawcę: Zakład Usługowo- Handlowy St. K. Sokołowscy s.c., ul. Jana Kausa 20, 88-300 Mogilno, cena brutto: 233.700,00 zł, netto: 190.000,00 zł. Zamówienia udzielono w dniu 23.10.2014r. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej nr 25 położonej przy ul. Mogileńskiej 17 – przeznaczonej na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowej polożonej w Pakości przy ul. Błonie – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowych położonych w m. Rycerzewo gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.37.5.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 6 października 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 7 października 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, dz. nr 61/14 i dz. nr 61/15 położonych przy ul. Błonie w Pakości oraz sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 położonej przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, nieruchomości lokalowej nr 13 położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.4.2014.MM
wartość: --------------------
termin składania ofert: 3 października 2014  24:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: 1) Nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/14 o pow. 0,0019 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości. 2) Nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/15 o pow. 0,0019 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości. 3) Nabywcę nieruchomości lokalowej nr 5 położonej przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póżn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13, położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości oraz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.27.6.2014.NF
wartość: --------------------
termin składania ofert: 18 sierpnia 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 19 sierpnia 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/00019701/4, RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.30.6.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 12 sierpnia 2014  24:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/00019701/4, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość, został Pan Jan Nieznalski w Kościelca, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto 101.840,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100). 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości,

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.23.3.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 24 lipca 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 25 lipca 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m. Giebnia gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.9.2014.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 23 lipca 2014  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m. Giebnia gm. Pakość” wyłoniono Wykonawcę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław cena brutto: 313.020,50 zł, netto: 254.488,21 zł, okres gwarancji- 60 miesięcy. Zamówienia udzielono w dniu 04.08.2014r.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 o pow. 47,85 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości; sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.2.2014.MM
wartość: --------------------
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości oraz sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Mogileńskiej 43 oraz ul. Mieleńskiej 5 w Pakości i nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Wielowieś gmina Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6740.30.4.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 17 czerwca 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.8.2014.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Szkolnej 49 w Pakości

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: 7125.6.2014.MM
wartość: ---------------------------------------
termin składania ofert: 29 maja 2014  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 30 maja 2014r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 27/3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), z przeznaczeniem na cele rolnicze

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.10.2014
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 23 maja 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 27/3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewidencyjnie: – dz. nr 264/3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V). – dz. nr 264/4 o pow. 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO. 6840.13.1.2014
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę działki nr 264/3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/4 o pow. ca 0,0336 ha, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »