Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2013/2014 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.14.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 3 grudnia 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcji zima 2013/2014 na terenie miasta i gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, Zamówienie udzielono dnia 5 grudnia 2013r. 

zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łącko, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Topolowej, sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.32.3.2013
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 29 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Nabywcę: nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 76/19 o pow. 0,1972 ha, położonej w m. Łącko, gm. Pakość , nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/16 o pow. 0,0020 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości, nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/17 o pow. 0,0019 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości . 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Szerokiej 2 w Pakości, nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości oraz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej przy ul. Nadnoteckiej w Pakości

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: 7125.14.1.2013.MM
wartość: ---------------------------------------
termin składania ofert: 12 listopada 2013  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 13 listopada 2013r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566ha, ewidencyjnie Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00043680/7.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO. 6840.28.4.2013
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 25 października 2013  10:00
wynik postępowania: I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566ha, ewidencyjnie Bi, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, KW nr BY1I/00043680/7, zakończył się wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonej jako działka nr 119/37 o pow. 193m2, KW nr BY1I/00027107/9, ewidencyjnie Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO. 6840.16.5.2013
wartość: -------------------------------------
termin składania ofert: 27 września 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Nabywcę nieruchomości stanowiącej przedmiot postępowania 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Mogileńskiej 43/22, ul. Jankowskiej 4/2, w m. Radłowo 30/9, gm. Pakość i lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ul. Błonie w Pakości, w m. Łącko gm. Pakość, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Fabrycznej i Błonie w Pakości.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.7125.12.1.2013.MM
wartość: ---------------------------------------
termin składania ofert: 24 września 2013  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 25 września 2013r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej geodezyjnie nr 187/15 o powierzchni 86,00 m2, B (tereny mieszkaniowe), położonej przy ul. Polnej 5 w Pakości, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00024933/7.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.27.2.2013.MM
wartość: ----------------------------
termin składania ofert: 10 września 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Polnej 5 w Pakości. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C)”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.12.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 30 lipca 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C)” wyłoniono Wykonawcę: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Zamówienie udzielono dnia 6 sierpnia 2013r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Mogileńskiej 43 i Szkolnej 35 w Pakości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, polożonej przy ul. Św. Jana 19 w Pakości, nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w m. Kościelec gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Św. Jana, Szkolnej, Rynek 7 w Pakości i w m. Radłowo gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.7125.10.1.2013.MM
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 30 lipca 2013
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 31 lipca 2013r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzka nr 251 relacji Inowrocław- Kaliska wraz z budową kanalizacji- etap I.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.11.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 11 lipca 2013  09:30
wynik postępowania: Informacja Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzka nr 251 relacji Inowrocław- Kaliska wraz z budową kanalizacji"- etap I wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe pe-gaz 90, 88-300 Mogilno, ul. Niezłomnych 1. Zamówienie udzielona dnia 18 lipca 2013r. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.10.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 10 lipca 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców”, wyłoniono Wykonawcę: Firma Instalpak S.C. Józef i Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość. Zamówienie udzielono dnia 17 lipca 2013r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, polożonej przy ul. Polnej 5 w Pakości, nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ul. Błonie, Barcińskiej i Mogileńskiej w Pakości oraz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Inowrocławskiej i Błonie w Pakości.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.7125.8.1.2013.MM
wartość: ---------------------------------------
termin składania ofert: 24 czerwca 2013
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 25 czerwca 2013r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.9.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 13 czerwca 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. 

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.6.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 24 maja 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy Pakość” wyłoniono Wykonawcę: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno. Zamówienie udzielona dnia 7 czerwca 2013r. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 577 311 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście zł 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa stałego targowiska miejskiego- Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.8.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 22 maja 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 577 311,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście zł 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakści ul. św. Jana”, wyłoniono usługodawcę: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. Zamówienie udzielono w dniu 27.05/2013r. 

zamówienie na:

Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.5.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. św. Jana”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienie udzielono w dniu 13.06.2013r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Szkolnej 49/2 w Pakości oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Pakości przy ul. Topolowej i Inowrocławskiej oraz w m. Rycerzewo, gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.6845.15.2.2013.NF
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 2 kwietnia 2013
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Szkolnej 49/2 w Pakości oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Pakości przy ul. Topolowej i Inowrocławskiej oraz w m. Rycerzewo, gm. Pakość został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 03 kwietnia 2013r.  

zamówienie na:

Wykonanie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów Daj sobie szansę - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Postaw na aktywność.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OPS.EFS.S.4111.12./13
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 marca 2013  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu wszczętym w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Wykonanie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów „Daj sobie szansę - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Postaw na aktywność”; numer ogłoszenia: 111756 – 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013 dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez: Część I – Usługi szkoleniowe, w tym: Warsztaty motywacyjno – doradcze, kursy; warsztaty oraz szkolenia dla młodzieży; warsztaty oraz szkolenia dla osób bezrobotnych; warsztaty oraz szkolenia w ramach PAL dla osób bezrobotnych; warsztaty oraz szkolenia dla osób niepełnosprawnych Fundację Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, za cenę 56.449,98 zł. Część II – Kurs prawo jazdy kat B Fundację Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, za cenę 9.000,00 zł.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1 341 106 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześć zł 00_100), z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.4.2013.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 marca 2013  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1 341 106 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześć zł 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”, wyłoniono usługodawcę: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim, ul. Dworcowa 6, 86-120 Pruszcz. Zamówienie udzielono 25.03.2013r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, Radłowskiej, Błonie oraz w m. Łącko i Wielowieś, gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.10.1.2013
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 12 marca 2013  10:00
wynik postępowania: Wyniku przeprowadzonych przetargów wyłoniono nabywców nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, Radłowskiej, Błonie oraz w m. Wielowieś, gm. Pakość. Przetarg na zbycie działek mieszczących się w m. Łącko zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »