Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, w m. Wielowieś, Gorzany oraz Giebnia i przy ul. Św. Jana w Pakości.

zamawiający: Sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.34.3.2012.JZ
wartość: -----------------------------------------
termin składania ofert: 27 grudnia 2012
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 28 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki w ilości ok. (30m3) - 13 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Jankowie, na działkach ewidencyjnych nr 73/6 i 73/9.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego
nr sprawy: KIO.271.20.2012.MJ
wartość: ------------------------
termin składania ofert: 24 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyższą cenę zaproponował: Bracia Wiland Sp. j. z siedzibą Kiekrzewo 12a, 88-403 Jadowniki Rycerskie. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 27 grudnia 2012r.  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakosci przy ul. Szkolnej, ul. Błonie, ul. Lipowej oraz w miejscowości Łącko i Radłowo

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.29.4.2012.JZ
wartość: -------------------
termin składania ofert: 19 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 51/14 o pow. 0,0095 ha, KW nr BY1I/00022678/7, położonej przy ul. Szkolnej w Pakości, została Pani Gaczkowska Wirginia z Pakości, oferująca kwotę zakupu w wysokości 4.619,00 zł brutto (słownie: czterytysiącesześćsetdziewiętnaście złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczonych zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę pod zabudowę garażami, zostali: Pan Jurek Rafał - dz. nr 61/3 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.640,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćsetczterdzieści złotych 00/100); Pan Jurek Rafał - dz. nr 61/4 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.600,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćset złotych 00/100); Pan Jurek Rafał - dz. nr 61/5 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.600,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćset złotych 00/100); Pan Nadolski Ariel - dz. nr 61/6 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.600,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćset złotych 00/100); Pan Radzikowski Rafał - dz. nr 61/7 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.600,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćset złotych 00/100); Pani Łuba Małgorzata - dz. nr 61/8 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.600,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćset złotych 00/100); Pani Jakiel Elżbieta - dz. nr 61/9 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.600,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćset złotych 00/100); Pani Bielicka Magdalena - dz. nr 61/10 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, oferująca kwotę zakupu w wysokości 1.600,00 zł brutto (słownie: jedentysiącsześćset złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 373/6 o pow. 0,0653 ha, KW nr 56467, położonej przy ul. Lipowej w Pakości, został Development Sp. z o. o. z Bydgoszczy, oferująca kwotę zakupu w wysokości 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100). Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie nr 61/11 i 61/12 położonych przy ul. Błonie w Pakości; na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie nr 76/18; 76/19 i 76/20 położonych w m. Łącko gm. Pakość oraz na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w m. Radłowo, gm. Pakość, zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargów, nie wpłacając uprzednio wyznaczonego wadium.  

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2012/2013 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.18.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 20 listopada 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający . informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcja Zima 2012/2013 na terenie miasta i gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienie udzielono dnia 29 listopada 2012r. 

zamówienie na:

Zakup wraz z montażem 8 szt. lamp solarnych.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.17.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 października 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Zakup wraz z montażem 8 szt. lamp solarnych” wyłoniono Wykonawcę: Solar Solution M. Kozak Sp. j., ul Żarska, 68-100 Żagań, cena brutto: 55.694,40 PLN. Zamówienie udzielono dnia 20.11.2012r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, Radłowskiej, Szkolnej, w m. Łącko, Rycerzewko i Wielowieś, gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.29.3.2012.JZ
wartość: -------------------------------------------
termin składania ofert: 18 października 2012
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 19 października 2012r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Audyt zewnętrzny projektu pn. Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.16.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 4 października 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk, wyłoniono Wykonawcę: Anetę Krawczyk, Chylice, ul. Starochylicka 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna., cena brutto: 2.690,00 zł. Zamówienie udzielono dnia 11 października 2012r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, ul. Lipowej, ul. Rynek

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.20.6.2012.JZ, KIO.6840.24.4.2012.JZ
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 2 października 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywców wszystkich nieruchomości stanowiących przedmiot postępowania. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakosci przy ul. Błonie i ul. Lipowej.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.3.2012.JZ; KIO.6840.12.6.2012.JZ
wartość: -----------------------------------------
termin składania ofert: 26 września 2012  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), I publiczny przetarg ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 373/6 o pow. 653 m2, KW nr 56467, położona w Pakości przy ul. Lipowej oraz działka nr 71 o pow. 950m2, KW nr 11956, położona w Pakości przy ul. Błonie, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wyznaczonego wadium.  

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Św. Jana.

zamawiający: Wydzierżawiajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7151.4.2012.MM
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 6 września 2012
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 7 wrzesnia 2012r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Adaptacja części pomieszczeń OKiT na punkt rekreacyjny wraz z remontem części elewacji budynku

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.15.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczeń OKiT na punkt rekreacyjny wraz z remontem części elewacji budynku", wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, cena brutto: 244.384,96 zł , netto: 198.686,96 zł. Zamówienie udzilono w dniu 07.09.2012r. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 514 000 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy zł 00_100), z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 150432C w m. Ludwiniec.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.14.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 514 000 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy zł 00_100), z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 150432C w m. Ludwiniec. wyłoniono Usługodawcę:Bank Spółdzielczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. Zamówienie udzielono w dniu 28.08.2012r. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych wraz z rozładunkiem oraz usługi związane z realizacją zadania pn. Remont mostu drewnianego na rzece Noteć w m. Kościelec gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.13.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 13 sierpnia 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa materiałów budowlanych wraz z rozładunkiem oraz usługi związane z realizacją zadania pn. „Remont mostu drewnianego na rzece Noteć w m. Kościelec gm. Pakość”, wyłoniono wykonawcę: INWESTYCAJA Adam Humienny, Grabowiec, ul. Dębowa 2, 87-162 Lubicz. Zamówienie udzielono dnia 4 września 2012r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.20.4.2012.JZ
wartość: ---------------------------
termin składania ofert: 1 sierpnia 2012  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 02 sierpnia 2012r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej nr 150432C położonej w m. Ludwiniec

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.12.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 30 lipca 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiającyinformuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150432C położonej w m. Ludwiniec", wyłoniono Wykonawcę: : Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, cena brutto: 627.345,07 PLN, netto: 510.036,64 PLN. Zamówienie udzielono dania 29.08.2012r. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap II

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.11.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 czerwca 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap II” wyłoniono Wykonawcę: Skanska S.A, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, cena brutto: 409.876,00 zł , netto: 333.232,52 zł. Zamówienie udzielono dnia 17.07.2012r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.22.2.2012.JZ
wartość: ---------------------------
termin składania ofert: 21 czerwca 2012  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 22 czerwca 2012r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2012r. do 13.07.2015r.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.9.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 20 czerwca 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2012r. do 13.07.2015r.” wyłoniono Usługodawcę: Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń. Zamówienie udzielono w dniu 09.07.2012r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.17.2.2012.JZ, KIO.6840.15.4.2012.JZ,
wartość: ---------------------------
termin składania ofert: 12 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2012r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych odpowiednio jako: działka nr 108/6 o pow. ca 0,2813 ha (RIVb), KW nr 27109, położona w Pakości przy ul. Mieleńskiej, działka nr 119/36 pow. 2118m2, KW nr 27107, położona w Pakości przy ul. Barcińskiej oraz działka nr 345/1 pow. 62m2, KW12997, położona w Pakości przy ul. Dworcowej, stanowiących własność Gminy Pakość, wyłoniono nabywców wszystkich trzech nieruchomości, którymi zostali odpowiednio: Firma Instalpak s.c. Stanisław i Józef Siembab - działka nr 108/6, Państwo Helena i Zbigniew Szkatulscy - dz. nr 119/36 oraz Państwo Agata i Zdzisław Orzechowscy - dz. nr 345/1. 

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.10.2012.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100” wyłoniono Usługodawcę:Bank Spółdzielczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz Inowrocław. Zamówienie udzielono w dniu 13.06.2012r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »