Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali, a także sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 22 grudnia 2008
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 23 grudnia 2008r. 

zamówienie na:

Dostawa części materiałów budowlanych w celu realizacji zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Wyszyńskiego i Pałuckiej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  09:30
wynik postępowania: w wyniku postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe „BROKER” Mariusz Szwarc, Zakład Pracy Chronionej ul. Juranda ze Spychowa 6, 83-200 Stargard Gdański. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30 grudnia 2008r. 

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych, oznaczonych geodezyjnie, jak poniżej: - działka nr 105/27 o pow. ca 5,4976 ha, KW nr 35638, R III, RIV, położona w m. Rybitwy, gm. Pakość, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, przeznaczona na cele rolne, dzierżawa do dnia 31 sierpnia 2011r. roczny czynsz dzierżawny – 38,91 q żyta; - działka nr 315 w części o pow. 0,0525 ha, KW nr 25256, RV, ŁIV, ŁVI, położona w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiąca własność Gminy Pakość, bezpośrednio przyległa do działki budowlanej, stanowiąca uzupełnienie posiadanego terenu w celu poprawy warunków zagospodarowania, dzierżawa do dnia 31 grudnia 2011r.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I Publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 12 grudnia 2008  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawców obydwu działek, którymi zostali odpowiednio: Państwo Agata i Michał Wilińscy z Gorzan - dz. nr 105/27 oraz Pan Krzysztof Kiełpiński z Łabiszyna - dz. nr 315 w części. 

zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 10 listopada 2008
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 12 listopada 2008r. 

zamówienie na:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działek położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, własności Gminy Pakość do działki położonej w Pakości przy ul. Przybyszewskiego oraz dzierżawę częsci działki, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, a także działki położonej w Wielowsi, gm. Pakość, na okres 3 lat.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 7 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 07 listopada 2008r. przetargu nabywcą działki nr 194, położonej w Pakości przy ul. Przybyszewskiego została Katarzyna Maciejewska z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości 13.316,00 zł. Dzierżawcą działki nr 43/2 w części, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej został Rafał Małaczek P.P.H.U. MARTA z Inowrocławia, oferując miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 130,00 zł. Ponadto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działek położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. Przetarg na dzierżawę działki nr 65/2, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość został unieważniony. 

zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe przeznaczone do

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 3 listopada 2008
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 04 listopada 2008r. 

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2008/2009 na terenie miasta i gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 31 października 2008  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2008/2009 na terenie miasta i gminy Pakość wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości. Umowa z wykonawcą, zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 20 listopada 2008r. 

zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: lokalową położoną przy ul. Szkolnej 1 w Pakości oraz gruntowe położone w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, 4 obręb ewidencyjny, gdzie przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego Gminy Pakość oraz gruntowej położonej przy ul. Szkolnej przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 25 września 2008
wynik postępowania: W dniu 25 września 2008r. upłynął termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Wykaz zdjęto w dniu 26 wrzesnia 2008r. Burmistrz Pakości ogłosi I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działek położonych przy ul. Inowrocławskiej w Pakości oraz na dzierżawę nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Szkolnej w Pakości, natomiast nieruchomość lokalowa znajdująca się przy ul. Szkolnej 1 w Pakości, jest przedmiotem bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.  

zamówienie na:

Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w m. Wojdal, gm. Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 19 września 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę działek oznaczonych nr 84/1 i 86/1, poł. w m. Wojdal gm. Pakość, którym został Jarosław Ratajski z Wojdala, oferując kwoty nabycia w wysokości odpowiednio : 9.085,00 zł - dz. nr 84/1 oraz 12.210,00 zł - dz. nr 86/1. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Mieleńska w m. Pakość, działka ewidencyjnie oznaczona nr 2/22.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 11 września 2008  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Mieleńska w m. Pakość, działka ewidencyjnie oznaczona nr 2/22”, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław. Umowa z wykonawcą, zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 24 września 2008r. 

zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej i dzierżawę nieruchomości położonej w Pakości przy ul. Barcinskiej.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 9 września 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: dzierżawcę działki nr 153/1 położonej przy ul. Barcińskiej, którym został - Jan Siewkowski z Pakości oraz nabywców 7 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, którymi zostali: Zbigniew Wielandt z Pakości - dz. nr 326/81, Kasprzak Magdalena i Dariusz z Pakości - dz. nr 326/82, Nawrocki Tomasz i Barbara z Pakości - dz. nr 326/83, Pacia Andrzej z Pakości- dz. nr 326/84, Przemysław Kuzera - dz. nr 326/87 oraz Frąckowiak Ryszard - dz. nr 326/91 i 326/92. 

zamówienie na:

Adaptacja sali widowiskowo- rekreacyjnej przy OKiT w Pakości wraz z zapleczem - I etap - zamówienie uzupełniające.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 3 września 2008
wynik postępowania: Zamówienie uzupełniające zostało udzielone Wykonawcy, który wykonywał zamówienie podstawowe, tj. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 15 września 2008r. 

zamówienie na:

Odnowa placu i wjazdu przy budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w miejscowości Kościelec gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2008  07:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odnowa placu i wjazdu przy budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w miejscowości Kościelec gm. Pakość”, wybrano ofertę złożoną przez:-numer oferty 1 Przedsiębiorstwo Usług i Handlu „Kobra -Trans” Zbigniew Gad Jankowo 38, 88-170 Pakość- na część 2 (jedyna oferta, która wpłynęła na tę część zadania) zamówienia firma w/w zaoferowała stawkę za roboczo-godzinę brutto 73,20 zł; -numer oferty 2 Firma Handlowo - Transportowa Marian Buzała, Radłowo 69, 88-170 Pakość - przedsiębiorca zaoferował 59.353,00 zł brutto (na cz. 5 zamówienia) - numer oferty 3 Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Ludkowo 1” S.C. A.Siembab & K. Gębala Ludkowo 16, 88-170 Pakość; wykonawca zaoferował 13.444,40 zł brutto (na cz. 4 zamówienia) - numer oferty 5 Spedbud S.J. R. Falkowski, I. Wojciechowski ul. Orłowska 82, 88-100 Inowrocław; - oferta opiewała na kwotę 688,08 zł brutto (na cz. 9 zamówienia) -wykonawca zaoferował 2287,50 zł brutto (na cz. 10 zamówienia) - numer oferty 6 Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „Kamal” Sp. z o.o. ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz. Przedsiębiorstwo zaoferowało kwotę 59.195,50 zł brutto (na cz. 6 zamówienia); - numer oferty 7 INSTALPAK s.c. Józef i Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość; Firma INSTALPAK złożyła oferty w następujących wysokościach: 85,40 zł brutto (stawka za 1 roboczo-godzinę; cz. 1 zamówienia); 90,00 zł brutto (stawka za 1 roboczo-godzinę; cz. 3 zamówienia); 23.539,20 zł brutto (cz. 7 zamówienia), 525,00 zł brutto (cz. 8 zamówienia). W związku z powyższym umowy z wykonawcami zostaną zawarte z zachowaniem przepisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 04 września 2008r. 

zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowości Wojdal, gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowe przeznaczone do sprzedaży, położone przy ul. Szkolnej 57/1, przy ul. Szkolnej 57/4 oraz przy ul. Jankowskiej 4/1 w Pakości.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 14 sierpnia 2008
wynik postępowania: Z dniem 14 sierpnia 2008r. minął termin wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został zdjęty z tablicy ogłoszeń w dniu 18 sierpnia 2008r. Jednocześnie informuję, iż w dniu 19 sierpnia 2008r. Burmistrz Pakości ogłosi I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, natomiast nieruchomości lokalowe są przedmiotem bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców przedmiotowych lokali. 

zamówienie na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 12 sierpnia 2008  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012, wybrano ofertę złożoną przez: Konsorcjum, którego Liderem jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mogilnie Spółka z o.o. ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno; Partnerem - Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 27 sierpnia 2008r. 

zamówienie na:

Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w m. Mielno, gm. Pakość oraz dzierżawy działek położonych w Pakości przy ul. Mieleńskiej - I przetarg, oraz dzierżawy działki położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość - II przetarg.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 8 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: 1. Nabywcę dwóch nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, odpowiednio: - dz. nr 9/19 o pow. 800 m2 + udział w wys. 1/14 w dz. nr 9/30- 59,93 m2, KW nr 30556 – dz. nr 9/19, KW nr 52440 – dz. nr 9/30, RZVI, PsIV, - dz. nr 9/20 o pow. 800 m2 + udział w wys. 1/14 w dz. nr 9/30- 59,93 m2, KW nr 30556 – dz. nr 9/20, KW nr 52440 – dz. nr 9/30, RZVI, PsIV, których nabywcą został p. Damian Błaszczyk z Kalisza, uprawniony do udziału w przetargu. 2. Dzierżawców poniższych nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Mieleńskiej: - dz. nr 108/5 w części o pow. 0,0255ha – p. Marnocha z Pakości; - dz. nr 108/5 w części o pow. 0,0255ha – p. Szwed z Pakości; - dz. nr 108/5 w części o pow. 0,0330ha – p. Jagodziński z Pakości; - dz. nr 105/2 o pow. 0,0115ha – p. Wojciechowski z Pakości. Umowy dzierżawy zostaną zawarte po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na okres 3 lat. 3. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na dzierżawę działki nr 65/2 o pow. 1,00 ha, KW nr 2287, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej Ludkowo - Mielno, gm. Pakość, na odcinku o długości 980 mb.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 1 sierpnia 2008  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Ludkowo – Mielno, gm. Pakość, na odcinku o długości 980 mb”, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19 sierpnia 2008r. 

zamówienie na:

Informacja dot. zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych odpowiednio: przy ul. Jankowskiej oraz przy ul. Barcińskiej w Pakości.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 31 lipca 2008
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 01 sierpnia 2008r. 

zamówienie na:

Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki położonej przy ul. Przybyszewskiego oraz dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych odpowiednio w m. Gorzany oraz w m. Pakość przy ul. Szkolnej.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 25 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcami zostali: P. Tadeusz Wiliński - dz. nr 54/1 poł. w Gorzanach gm. Pakość, który zaoferował czynsz dzierżawny w wysokości 9,22 q zyta/rok (zw. z podatku VAT) oraz dz. nr 82/6, poł. w m. Gorzany, gm. Pakość - czynsz dzierżawny w wysokości 1,70 q żyta/rok (zw. z podatku VAT) oraz P. Maciej Wienconek - dz. nr 47 w części, położona w Pakości przy ul. Szkolnej - czynsz dzierżawny w wysokości 48,50 zł/rok + podatek VAT. Ponadto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż prawa własności Gminy Pakosć do działki nr 194 poł. w Pakości przy ul. Przybyszewskiego, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w m. Wojdal, gm. Pakość.

zamawiający: sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 11 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 11 lipca 2008r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, niazabudowanych, położonych w m. Wojdal, gm. Pakość, wyłoniono nabywcę obydwu działek, którym została KOPALNIA ŻWIRU I PIASKU Teofil Kustosz, z siedzibą w m. Wojdal, gm. Pakość, oferując kwotę nabycia łącznie w wysokości: 144.180,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »