Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 30 listopada 2007  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości, wybrano ofertę nr 3, złożoną przez ROLLSTICK - Toruń spółka z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe na realizację przedmiotowego zamówienia, w kwocie: 74.570,14 zł (słownie: siedemdziesiątczterytysiącepięćsetsiedemdziesiąt 14/100), uzyskując maksymalną liczbę punktów - 100. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13 grudnia 2007r. 

zamówienie na:

Informacja dot. wykazu zawierającego nieruchomość lokalową, położoną przy ul. Szkolnej 57 w Pakości, przeznaczoną na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Sprzedaż nieruchomosci lokalowej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 22 listopada 2007
wynik postępowania: Wykaz zawierający nieruchomość lokalową nr 3, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym nr 57 przy ul. Szkolnej 57 w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, podany do publicznej wiadomości w dniu 31.10.2007r. został zdjęty z tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości w dniu 22 listopada 2007r. - brak oświadczenia w oznaczonym terminie ze strony głównego najemcy przedmiotowego lokalu, dotyczącego skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu w drodze bezprzetargowej oraz przyjęcia zaproponowanych przez Sprzedawcę warunków sprzedaży w piśmie z dnia 31.10.2007r. w myśl art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).  

zamówienie na:

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957, o pow. ca 0,0515 ha, KW nr 13444.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 21 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium.  

zamówienie na:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie odpowiednio: działka nr 3/101 o pow. 0,0797 ha, KW nr 35638, położona w Pakości, obręb 4, Ba - tereny przemysłowe; działka nr 3/179 o pow. 0,1937 ha, KW nr 35638, położona w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, Ba - tereny przemysłowe.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 9 listopada 2007
wynik postępowania: Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium. 

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 11 października 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość”, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości. Wykonawca złożył jedyną ofertę w postępowaniu, która jednocześnie spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego. Oferta uzyskała 100 punktów, w kryterium - cena. Z uwagi na powyższe umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26 października 2007r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3, składającej się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,14 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 24 w miejscowości Wielowieś gm. Pakość, na działce nr 53/21 o powierzchni 0,1609 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 56746.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 5 października 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 05.10.2007r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3, składającej się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,14 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 24 w miejscowości Wielowieś gm. Pakość, na działce nr 53/21 o powierzchni 0,1609 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 56746, nabywcą została Justyna Popielec, zam. ul. Kwiatowa 22, 88-170 Pakość, oferując kwotę w wysokości 11 580 zł. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 25 września 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, wybrano ofertę złożoną przez Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 13, 85-950 Bydgoszcz. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, uzyskując 100 punktów w kryterium cena. W dniu 26 września 2007r. Bank Ochrony Środowiska złożył wyjaśnienia dot. omyłki polegającej na nie zsumowaniu w formularzu ofertowym zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M łącznie z marżą, a podaniu jedynie oprocentowania kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, która wg stawki na 21 września 2007r. wynosi 5,10 % w stosunku rocznym. Z uwagi na powyższe, Zamawiający na podstawie przepisów art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) uznał zaistniały stan jako oczywistą omyłkę pisarską i uwzględnił podaną w punkcie 3 formularza ofertowego marżę w wysokości 0,2 %. Przyjęto zatem oprocentowanie kredytu w wysokości 5,30 % w stosunku rocznym. Powstała omyłka nie miała wpływu na zaoferowaną cenę. Pozostałe oferty zostały złożone przez: 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń. Oferta złożona przez BGK została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny. Bank nie uwzględnił w trakcie obliczania ceny wszystkich wytycznych, które zostały podane przez Zamawiającego zarówno w ogłoszeniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w konsekwencji błędnie obliczył cenę. W ofercie podano cenę w wysokości 57.984,22 zł, natomiast poprawnie obliczona kwota powinna stanowić 58.109,57 zł. 2. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Spółka Akcyjna Oddział w Toruniu, ul. Plac Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Toruń. Oferta uzyskała 87,63 punkty w kryterium cena. 3. Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Pakości, ul. Św. Jana 12, 88-170 Pakość. Oferta złożona przez BZ WBK S.A. została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny. Bank podał w ofercie cenę w wysokości 61.252,46zł, co po uzyskanym wyjaśnieniu stanowiło: 60.036,45 zł, jednakże poprawnie obliczona kwota powinna wynosić 60.163,00zł. Umowa z Bankiem została zawarta w dniu 15 października 2007r.  

zamówienie na:

Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 5 września 2007
wynik postępowania: Po przeprowadzeniu negocjacji, które odbyły się w dniu 05 września 2007r. o godz. 12.00 w UM w Pakości, zamówienie zostało udzielone na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy zamówienia podstawowego tj. konsorcjum, które tworzą: P.P.H.U. EVENTUS Arkadiusz Kalinski (lider) z Inowrocławia, ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH Marian Kalinski z Inowrocławia; P.W.MEGAOM - BIS Krzysztof Wiśniewski. z Inowrocławia. Umowa została zawarta w dniu 25 września 2007r. 

zamówienie na:

rokowania na sprzedaż: nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, na działce nr 3/177 o powierzchni 0,1823 ha, odłączonej z księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu nr KW 29791

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: rokowania
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 17 sierpnia 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonych w dniu 20 sierpnia 2007r. rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, nabywcami poszczególnych lokali zostali: Andrzej Zieliński z Kościelca, gm. Pakość - lokal nr 7, oferując kwotę 28.963,00 PLN; Iwona Ziemnicka z Rycerzewka, gm. Pakość - lokal nr 8, oferując kwotę 37.088,00 PLN; Anna Mikulska i Radosław Ostrowski z Dąbrowy Mogileńskiej, gm. Dąbrowa - lokal nr 10, oferując kwotę: 30.781,00 PLN; Anita Woźniak z Inowrocławia - lokal nr 11, oferując kwotę: 47.000,00 PLN; Beata i Radosław Siekierka z Jankowa, gm. Pakość - lokal nr 13 i 14, oferując odpowiednio kwotę nabycia w wysokości: 30.510,00 PLN oraz 43.220,00 PLN. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150403C Wielowieś - Gorzany

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art.11 ust.8 uPzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150403C Wielowieś - Gorzany”, wybrano ofertę złożoną przez firmę DROGI I MOSTY Henryk Boczek z Inowrocławia. Wykonawca złożył jedyną ofertę w postępowaniu, która jednocześnie spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego. Oferta uzyskała 100 punktów, w kryterium - cena, oferując kwotę realizacji zamówienia w wysokości brutto: 179.913,40 PLN . Z uwagi na powyższe umowa z wykonawcą została zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 w/w ustawy, w dniu 28 sierpnia 2007r.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, stanowiących własność Gminy Pakość oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych odpowiednio przy ul. Inowrocławskiej oraz Fabrycznej, 88-170 Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 6 sierpnia 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 06 sierpnia 2007r. I publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, stanowiących własność Gminy Pakość oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych odpowiednio przy ul. Inowrocławskiej oraz Fabrycznej, 88-170 Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa, wyłoniono następujących nabywców nieruchomości znajdujących się odpowiednio w m. Mielno: dz. nr 9/16 o pow. 786 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 oraz 9/17 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 - nabywca Maciej Kiszka ze Żnina, dz. nr: 9/21 o pow. 800 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 i dz. nr 9/22 o pow. 800 m2 o + 1/14 udziału w działce nr 9/30 - nabywca Dorota Demska z Torunia; dz. nr 9/26 o pow. 740 m2 + 1/14 udziału w działce nr 9/30 - nabywca Andrzej Mączkowski z Jezuickiej Strugi; ul. Fabryczna - prawo użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 105/41 o pow. 53 m2, własność Skarb Państwa, nabył Marcin Przybyło z Pakości. Sprzedaż pozostałych nieruchomości na podstawie przepisów art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wymaganego wadium i w konsekwencji nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art.11 ust.8 uPzp
termin składania ofert: 31 lipca 2007
wynik postępowania: Zamówienie dodatkowe dot. zadania pn. Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin, obejmujące montaż zbiornika tłoczni ø 3000 wys. 5500 z pokrywą wraz z robotami towarzyszącymi. Zamówienie zostało udzielone na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USŁUGOWE pe - gaz 90 MOGILNO. Umowa została zawarta w dniu 02 sierpnia 2007r. 

zamówienie na:

Realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: negocjacje bez ogłoszenia
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 4 lipca 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie negocjacji bez ogłoszenia, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: PPHU EVENTUS Arkadiusz Kalinski, z siedzibą przy ul. Orłowskiej 62, 88-100 Inowrocław; ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH Marian Kalinski, z siedzibą przy ul. Norwida 38, 88-100 Inowrocław oraz P.W.MEGAOM – BIS Krzysztof Wiśniewski, z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 19/67, 88-100 Inowrocław. Wykonawca złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, uzyskując 100 punktów, w jedynym kryterium, którym była cena. Ponadto oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „MEGA” Krzysztof Krzesiński, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15A, uzyskała w trakcie oceny 97,53 punkty. Z uwagi na powyższe umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 w/w ustawy. Umowę zawarto w dniu 24 lipca 2007r. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 28 czerwca 2007  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, została sprzedana nieruchomość lokalowa nr 12, położona na I piętrze o pow. 61,41 m2. Nabywcą lokalu zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. z Tarnobrzegu. 

zamówienie na:

Sprzedaż działki nr 76/19 o pow. 1972 m2 oraz działki nr 76/20 o pow. 2165 m2, KW nr 22812, położonych w miejscowości Łącko, gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 31 maja 2007  10:00
wynik postępowania: Na podstawie przepisów art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wymaganego wadium i w konsekwencji nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie w/w zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe- brutto: 121.722,80 zł. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28 maja 2007r. 

zamówienie na:

Prace remontowe dachu kaplicy Wieczernik, wchodzącej w skład zespołu zabytkowej Kalwarii w Pakości.

zamawiający: Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów postępowania przetargowego na zadanie pn. Prace remontowe dachu kaplicy Wieczernik, wchodzącej w skład zespołu zabytkowej Kalwarii w Pakości, informuję, iż po dokonaniu oceny ofert zamówienie zostało udzielone wykonawcy: FIRMA „INSTALPAK” S.C. Józef i Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość, z uwagi na zaoferowanie najkorzystniejszych warunków cenowych na realizację przedmiotu zamówienia. Umowę podpisano w dniu 24 maja 2007r. 

zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usługi transportowe”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, iż Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – TRANSPORTOWO - BUDOWLANO – KOMUNALNE Ireneusz Reimus z Pakości. Wykonawca spełnił warunki stawiane przez zamawiającego składając cenowo najkorzystniejszą ofertę: · stawka motogodziny ciągnika – brutto: 36,60 zł, · stawka transportu samochodem – brutto: 1,46 zł/km. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 28 maja 2007r.  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w roku 2007.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w roku 2007”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wykonawca złożył jedyną ofertę w prowadzonym postępowaniu, oferując kwotę niższą od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 w/w ustawy. Umowę zawarto w dniu 27 kwietnia 2007r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12 d oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 16 kwietnia 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 16 kwietnia 2007r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12 d oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość, wyłoniono nabywcę lokalu nr 9 (parter), którym zostali Karolina i Marek Kacprzak z Inowrocławia. Przetarg pozostałych lokali oraz nieruchomości gruntowej był bezskuteczny. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »