Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości, sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II i III publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.13.8.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 5 października 2018  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakości, oznaczonej jako dz. nr 157/3. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 256, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 189/1, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych, położonych przy ul. Barcińskiej 22/3 oraz przy ul. Mieleńskiej 16/4 w Pakości – przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży, a także nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonej do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.5.8.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 września 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 20 września 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

zamówienie na:

"Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy Wielowieś, gmina Pakość"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.13.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 17 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: DOM- BRUK Paweł Domagała, Januszkowo 43, 88-400 Żnin, za cenę: 397.855,17 zł brutto.  

zamówienie na:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości"- II etap

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.12.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 12 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: pegaz90 sp. z o.o., ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno, za cenę: cz.1- 129.150,00 zł brutto; cz. 2- 99.630,00 zł brutto. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) oraz nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.6.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono nabywcę lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 oraz nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 105/52. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 20, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2018 do 13.07.2019

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.11.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 9 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Bydgoszczy, za cenę: 63.546,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokalu użytkowego nr I położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości – przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Fabrycznej w Pakości (obręb Rybitwy) – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Barcińskiej, ul. Błonie i ul. Topolowej w Pakości, a także w m. Rycerzewo, Giebnia i Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.22.4.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 5 lipca 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 6 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości, sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w m. Wojdal i Wielowieś gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.13.4.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 29 czerwca 2018  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wojdal gm. Pakości, oznaczonej jako dz. nr 85/2. Ze względu na zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakości, oznaczonej jako dz. nr 157/3 – poniżej ceny wywoławczej oraz uchybienie formalne, przetarg zostaje zakończony wynikiem negatywnym. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. nr 256, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 189/1, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

"Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2018/2019"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.10.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, za cenę: 5,55 zł (koszt za przejazd 1 km), tj. 388.500,00 zł brutto. 

zamówienie na:

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość" w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150450C relacji Węgierce- Centrum

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.8.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 22 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, za cenę: 579.369,41 zł brutto.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce, gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, lokalu użytkowego, położonego w m. Radłowo 30, gm. Pakość – przeznaczonego do wynajęcia oraz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości – przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.1.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 17 maja 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 18 maja 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Barcińskiej 22/4 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości i w m. Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szerokiej 12, ul. Barcińskiej w Pakości, a także w m. Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.3.3.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 20 kwietnia 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 157/3 oraz nieruchomości lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 189/1

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.15.1.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 13 kwietnia 2018  14:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.7.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano: dla cz. 1 (budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej oraz przyłączem kanalizacyjnym) ofertę złożoną przez: Investon24 Sp. z o. o., Sp. K., ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87-100 Toruń, za cenę: 3.829.605,00 zł brutto; dla cz. 2 (dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku Przedszkola) ofertę złożoną przez: Investon24 Sp. z o. o., Sp. K., ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87-100 Toruń, za cenę: 221.968,01 zł brutto. 

zamówienie na:

"Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość- Aleksandrowo, gm. Barcin"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.6.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 1 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: DOM- BRUK Paweł Domagała, Januszkowo 43, 88-400 Żnin, za cenę: 795 810,00 zł brutto. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Mogileńskiej 17/2 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Św. Jana, ul. Szkolnej, ul. Rynek 17, ul. Fabrycznej (ewidencyjnie Rybitwy) w Pakości oraz w m. Rybitwy gm. Pakość – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.5.2.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 27 lutego 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 28 lutego 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Udzielenie Gminie Pakość kredytu długoterminowego w wysokości 3 764 549,33 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 33/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.5.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 26 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim, ul. Dworcowa 6, 86-120 Pruszcz, za cenę: 633 931,87 zł. 

zamówienie na:

"Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.2.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 8 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. "SZEWBUD" Ryszard Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za cenę: 1 353 000,00 zł. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Mogileńskiej 17/28 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz nieruchomości gruntowej położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, a także nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błonie w Pakości – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.11.4.2017.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 4 stycznia 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 5 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 88/2, 91/4, 91/5, 91/6 i 66/13.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony i ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.8.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 2 stycznia 2018  16:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Ludkowo gm. Pakości, oznaczonych jako dz. nr 88/2, 91/4, 91/5, 91/6 oraz 66/13.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij