Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w m. Radłowo, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 162/7, w m. Wojdal, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 85/1 oraz w m. Ludkowo, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 14/10, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.25.7.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 15 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 85/1. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w m. Radłowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 162/7 oraz w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 14/10, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w m. Mielno i Łącko gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Rynek 17 i Rynek 7 – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.4.4.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 14 listopada 2022  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 15 listopada 2022 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, przeznaczonych pod zabudowę garażową, oznaczonych jako dz. od nr 418/1 do nr 418/20, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.1.21.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 28 października 2022  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywców nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako nr dz. nr 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/18, 418/19 oraz 418/20, wraz z udziałem w działce nr 418/22 – drodze dojazdowej. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: III publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.17.8.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 30 września 2022  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 46/2, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast obecna na przetargu osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 46/1, nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 3/144, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony i I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2.2022.M.M.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 21 września 2022  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłonioną dzierżawcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 3/144. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej 29, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowych, położonych w m. Radłowo, Wojdal i Ludkowo gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz pomieszczenia składowego, położonego w Pakości przy ul. Szkolnej – przeznaczonego do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.25.5.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 15 września 2022  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 16 września 2022 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w m. Radłowo i Gorzany gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych położonych: w Pakości przy ul. Działyńskich, ul. Jankowskiej, ul. Rynek 7 i w m. Jankowo gm. Pakość – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.1.5.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 11 sierpnia 2022  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 12 sierpnia 2022 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: V publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 20 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej nr 6, położonej przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, ul. Błonie, ul. Topolowej – przeznaczonych do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej – przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.3.2.2022.MM
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 9 czerwca 2022  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 czerwca 2022 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i II publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2022.M.M.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 24 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz dz. nr 46/2, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast obecna na przetargu osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 46/1, nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej nr 1, położonej przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowych, położonych: w Pakości przy ul. Radłowskiej i ul. Topolowej – przeznaczonych do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych, położonych: w Pakości przy ul. Rynek i w m. Rycerzewko gm. Pakość – przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.2.2.2022.MM
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 31 marca 2022  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 1 kwietnia 2022 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 168 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych jako dz. nr 187/25 oraz 187/26.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.21.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 22 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy, oznaczonej jako dz. nr 168 oraz wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych jako dz. nr 187/25 i 187/26. 

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako: dz. nr 25/1, dz. nr 27/5 oraz dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.2.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 18 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako dz. nr 25/1, dz. nr 27/5 oraz dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Giebnia gm. Pakość.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości - przeznaczonych do wydzierżawienia, nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Kościelec 71/7, gm. Pakość - przeznaczonej do sprzedaży oraz lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Radłowo 30, gm. Pakość – przeznaczonego do użyczenia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, sprzedaży i użyczenia
nr sprawy: KIO.6845.1.1.2022.MM
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 14 lutego 2022  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, sprzedaży oraz użyczenia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 15 lutego 2022 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)