zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 o powierzchni 0,0550 ha,

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.5.2015.MM
wartość: --------------------
termin składania ofert: 13 lutego 2015  13:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
INFORMACJA 


z przeprowadzonego w dniu 17 lutego 2015 r. III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości


I Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się: III publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 o powierzchni 0,0550 ha, KW nr BY1I/00029960/0. 
            Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu stanowiła kwotę: 106 000,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium stanowiło kwotę: 5 300,00 zł. 
  
II. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
  
  


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 25 lutego 2015 r. na okres  7 dni.


OGŁOSZENIE 

    Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr XXX/285/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w budynku przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość 

Burmistrz Pakości
 ogłasza w dniu 19 stycznia 2015 r. 
III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 o powierzchni 0,0550 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00029960/0. Nieruchomość lokalowa nr 13, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na IV piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 65,40 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6540/166100 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 213/7 w takiej samej wysokości. 

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu wynosi: 106 000,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 24 czerwca 2014r. Drugi przetarg odbył się w dniu 03 października 2014r. 

  1. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
  2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
  3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
  4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100), do dnia 13 lutego 2015 r. do godz. 13:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
  5. Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
  6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
  7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
  8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
  9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.
  10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Pakości
                                                                               
   Wiesław Kończal  

metryczka


Opublikował: Magdalena Gromek (19 stycznia 2015, 14:00:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (25 lutego 2015, 08:50:25)
Zmieniono: Informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792