Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, dz. nr 61/14 i dz. nr 61/15 położonych przy ul. Błonie w Pakości oraz sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 położonej przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, nieruchomości lokalowej nr 13 położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.24.4.2014.MM
wartość: --------------------
termin składania ofert: 3 października 2014  24:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: 1) Nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/14 o pow. 0,0019 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości. 2) Nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/15 o pow. 0,0019 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości. 3) Nabywcę nieruchomości lokalowej nr 5 położonej przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póżn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13, położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  Pakość, 13 października 2014 r. 
KIO.6840.23.7.2014
INFORMACJA 

z przeprowadzonego w dniu 03 października 2014 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 położonej przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości oraz nieruchomości lokalowej nr 13 położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości. 

I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym
i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 03 października 2014 r. o godz. 10 00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się: 
  
I publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie, ewidencyjnie oznaczonych jako RIVb i V (grunty orne klasy IVb i V) , KW nr BY1I/00074051/5: 
- dz. nr 61/14 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł; 
- dz. nr 61/15 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł ; 
  
II publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż nieruchomości lokalowych: 
  
 1. nr 5 o pow. 47,85 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 230/2 o powierzchni 0,0326 ha, KW nr BY1I/00035386/7. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 106.400,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy czterysta złotych 00/100),
 2. nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 o powierzchni 0,0550 ha, KW nr BY1I/00029960/0. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu: 126.700,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100). 
II. 1. Osobami uprawnionymi do udziału w przetargu, które w wyznaczonym terminie wpłaciły wadium byli: 
  
a) Pani Zofia Malec z Pakości (w wysokości 130,00 zł – działka przy ul. Błonie); 
b) Państwo Elżbieta i Roman Frąckowiak z Pakości (w wysokości 130,00 zł – działka przy ul. Błonie); 
c) Pani Janina Konarska z Kościelca, Pani Klaudia Labuda z Kościelca oraz Pan Jacek Labuda z Pakości (w wysokości 5.400,00 zł – lokal nr 5 położony przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości). 
  
2. W przetargu uczestniczyli: Pan Zbigniew Malec z Pakości na podstawie udzielonego mu przez Panią Zofię Malec pełnomocnictwa, Pan Roman Frąckowiak z Pakości, Pani Janina Konarska z Kościelca oraz Pani Klaudia Labuda z Kościelca – uprawnieni do udziału. 
  
III. W wyniku przeprowadzonego przetargu: 
 1. Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/14 o pow. 0,0019 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości został Pan Roman Frąckowiak z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1.320,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych 00/100). 
 2. Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/15 o pow. 0,0019 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości została Pani Zofia Malec z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1.320,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych 00/100). 
 3. Nabywcą nieruchomości lokalowej nr 5 o pow. 47,85 m2, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości zostali Pani Janina Konarska z Kościelca, Pani Klaudia Labuda z Kościelca oraz Pan Jacek Labuda z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 107.470,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100). 
  
IV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
  
  
  
Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 13 października 2014 r. na okres 7 dni.
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr XXX/286/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość oraz uchwały Nr XXX/285/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w budynku przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość 

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 02 września 2014 r. 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na: 
 1. sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę garażami: 
 • dz. nr 61/14 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). 
 • dz. nr 61/15 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). 
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na: 
 1. sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 o pow. 47,85 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 230/2 o powierzchni 0,0326 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00035386/7. Nieruchomość lokalowa nr 5, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na II piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 47,85 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 5107/116957 oraz udział we współwłasności działki nr 230/2 w takiej samej wysokości. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 106 400,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).
 2. sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 o powierzchni 0,0550 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00029960/0. Nieruchomość lokalowa nr 13, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na IV piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 65,40 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6540/166100 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 213/7 w takiej samej wysokości. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu: 126 700,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 24 czerwca 2014r.
 
 1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
 2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 03 października 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
 3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: - 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) - wadium dotyczy jednej dowolnie wybranej działki; położonej przy ul. Błonie w Pakości, - 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) – lokal nr 5, położony przy ul. Mogileńskiej 43 w. Pakości, - 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) – lokal nr 13, położony przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, do dnia 29 września 2014 r. do godz. 13:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
 5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
 6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
 8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.
 10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.  Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 02 września 2014 r. Zdjęto w dniu...........................  

Opublikował: Magdalena Gromek (2 września 2014, 13:04:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (17 października 2014, 13:11:32)
Zmieniono: Poprawienie omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1533

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij