Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (462)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/00019701/4, RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.30.6.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 12 sierpnia 2014  24:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/00019701/4, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość, został Pan Jan Nieznalski w Kościelca, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto 101.840,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100). 
Pakość, 20 sierpień 2014 r. 
 KIO.6840.30.10.2014.JZ
 
INFORMACJA

 z przeprowadzonego w dniu 12 sierpnia 2014 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość.

 I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym
i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż: nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/00019701/4, RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość. 
II.1. Do udziału w przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości uprawnione były osoby, które  uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).
Dokonano 9 wadiów, z czego: 
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu- 9
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu- 0


III. W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/00019701/4, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość, został Pan Jan Nieznalski z Kościelca, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto 101.840,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 20 sierpnia 2014r., na okres 7 dni.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal


OGŁOSZENIE 


Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXX/288/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 28/4, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, 

Burmistrz Pakości ogłasza 
w dniu 10 lipca 2014 r.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na: 

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 28/4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/00019701/4, RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość. Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 57.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Z uwagi na fakt obecnego dzierżawienia przedmiotowej nieruchomości, Dzierżawca ma prawo do dokonania zbioru plonów z ww. nieruchomości, bez obciążenia go dodatkowymi kosztami, w terminie do dnia 31 października 2014 r.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) do dnia 08 sierpnia 2014 r. do godz. 1300 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. 
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 i 19) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88 oraz pod nr (52) 566 60 85.Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.  

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal 

metryczka


Opublikował: Magdalena Gromek (10 lipca 2014, 13:05:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (27 sierpnia 2014, 12:40:03)
Zmieniono: omyłkowe określenie osób uprawnionych do przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1537