Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 1, miasto Pakość oraz w obrębie Ludkowo, gm.PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 2, miasto PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 3, miasto Pakość oraz w obrębie Jankowo, gmina PakośćObwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

20.05.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-PomorskiegoObwieszczenie Burmistrza Pakości

04.05.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi JankowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

24.02.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo, Gmina PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

27.01.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Łącko, Rybitwy i Wielowieś, gmina PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. 1 oraz obr. LudkowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. 2 oraz obr. RadłowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obrębach Ludkowo i MielnoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. 3 oraz obr. JankowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. LudwiniecObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

08.09.2020

'Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 Latkowo- Wrzosy'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

29.07.2020

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Dziarnowo i KościelecRoczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

30.03.2020

plan łowiecki- obwód nr 204 i 205Obwieszczenie Ministra Rozwoju

11.02.2020

o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. znak DLI-III.4620.16.2019.JK.5Obwieszczenie Ministra Rozwoju

20.01.2020

Dot.: 'Budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec- Pątnów'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

12.11.2019

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części wsi Dziarnowo i KościelecObwieszczenie Burmistrza Pakości

12.11.2019

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części wsi Dziarnowo i Kościelec, gm. PakośćObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze obwieszczenia »