Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (17)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko urzędnicze spełnił 1 kandydatów, który zakwalifikował się do następnego etapu rekrutacji. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat nie uzyskał wymaganej ilości punktów, decydującej o wyborze kandydata na ww. stanowisko


Wytworzył: Beata Łechtańska (25 czerwca 2018)
Wprowadził: Jacek Malinowski (25 czerwca 2018, 14:19:23)stanowisko:

Inspektor ds. inwestycji drogowych i ewidencji dróg

miejsce pracy: Urząd Miejski w Pakości
termin składania dokumentów: 11 czerwca 2018  15:00BURMISTRZ PAKOŚCI
ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko
inspektora ds. inwestycji drogowych i ewidencji dróg  w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pakości.
 
I. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a)  wykształcenie -wyższe techniczne,
b)  preferowana specjalność- drogownictwo, geodezja, planowanie przestrzenne,
c)  obligatoryjne uprawnienia – znajomość obsługi komputera, programów Word, Excel,
d) doświadczenie zawodowe- 3 lata,
e) obywatelstwo polskie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
g) nieposzlakowana opinia,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
i) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
- ustawy o drogach publicznych,                                                                                         
- ustawy - Prawo o ruchu drogowym,                                                                                   
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,                                                              - ustawy - Prawo zamówień publicznych,            
- innych aktów prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
 -  predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w szkoleniach, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność myślenia analitycznego, obowiązkowość, i rzetelność, umiejętność realizacji równolegle kilku procesów, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność.
 
III.  Zakresu zadań wykonywanych na ww. stanowisku urzędniczym:
- zadania główne:
a)   przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczania ulic do kategorii dróg     gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
b) prowadzenie ewidencji dróg oraz innych budowli służących drodze,
c) uzgadnianie dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym,
d) wykonywanie zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na lokalnych drogach gminnych, uzgadnianie projektów organizacji ruchu,
e) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich,
f) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, obiektów kubaturowych w tym obiektów małej architektury,
g) przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
h) prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu drogowych inwestycji gminnych i prac remontowych,
i) prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym na terenie gminy,
j)sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umowami, kontrola nad  wykorzystaniem środków z budżetu Gminy,
k) uczestniczenie w komisjach okresowych ( radach budowy) oraz komisjach na zakończenie ustalonego okresu rękojmi i gwarancji,
l) udział w zebraniach wiejskich i współpraca z radami sołeckimi, jeśli będzie taka potrzeba,
ł) weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
m) udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zajmowanego stanowiska,
n) nadzorowanie przygotowania przedmiotów robót wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków,
o) zamówienia publiczne w zakresie zajmowanego stanowiska,
p) przygotowywanie zezwoleń na zjazdy przy drogach gminnych, zajęcie pasa drogowego itp.,
r) udzielanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych,
s) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie swoich właściwości,
t) współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
u) prowadzenie postępowań związanych z budową i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
 
- zadania pomocnicze i okresowe:
a) prowadzenie sprawozdawczości w ww. zakresie,
- zakres odpowiedzialności: prawidłowe i terminowe powierzenie prowadzonych zadań.
 
IV. Informacja o warunkach pracy:
1. praca na stanowisku podinspektora ds. inwestycji drogowych i ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,
2. godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00, wtorek: 7.00 – 16.00, piątek: 7.00 – 14.00,
3. zatrudnienie  w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony,
4. praca na miejscu w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,
5.  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

V. Wyposażenie stanowiska pracy:
1.sprzęt informatyczny: komputer, drukarka,                                                                2.oprogramowanie: pakiet MS Office,
3. środki łączności i inne urządzenia – telefon stacjonarny.                                                                                                                 
   
VI. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pakości, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
   
VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kserokopie:
a.       dokumentów poświadczających wykształcenie,
b.      świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w przypadku poprzedniego zatrudnienia lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
c.       dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne,
d.      dowodu osobistego,
e.       dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów,
1.      oświadczenia o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  skarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
2.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3.      oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,
4.      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),
5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88 - 170 Pakość w Sekretariacie Burmistrza, pokój nr 5 (parter) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji drogowych i ewidencji dróg  w  Urzędzie Miejskim w Pakości”
w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r., do godz. 15.00.
Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy bez otwierania.
 
IX. Informacje dodatkowe.
1.Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego.
2. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
3.Dodatkowych informacji udziela Pani Beata Łechtańska – inspektor ds. kadrowych  i organizacyjnych w  Urzędzie Miejskim w Pakości, tel. 52/5666086, e-mail: b.lechtanska@pakosc.pl.
4. Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości (www.bip.pakosc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.

Wytworzył: Beata Łechtańska (30 maja 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 maja 2018, 15:00:00)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (25 czerwca 2018, 14:19:23)
Zmieniono: Publikacja rozstrzygnięcia naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 376

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij