Mapa Biuletynu

 Polityka jakości PN-EN ISO 9001:2009
 Ogłoszenia
 Obwieszczenia
 Wybory
  · Wybory 2006
  · Wybory 2007
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · Wybory Prezydenckie 2010
  · Wybory Samorządowe 2010
  · Wybory Parlamentarne 2011
  · Wybory uzupełniające 2012
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  · Wybory samorządowe w 2014 r.
  · Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  · Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
  · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · Wybory uzupełniające 2019
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.
  · Wybory Prezydenta RP w 2020 r.
  · · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
 Powszechny Spis Rolny 2020
 NASZE MIASTO I GMINA
  · Dane
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · · Archiwum
  · Związki i stowarzyszenia
  · · Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
  · · Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
  · · Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  · · Fundacja Kalwaria Pakoska
  · · Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny 'Kraina Rozwoju'
  · · Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś w gminie Pakość
  · · Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada Miejska
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Archiwum
  · · Transmisje z sesji Rady Miejskiej
  · · Terminy posiedzeń komisji
  · · Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  · Burmistrz
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · · Oświadczenie majątkowe
  · · · Archiwum
  · Z-ca Burmistrza
  · · Oświadczenie majątkowe
  · · · Archiwum
  · Urząd Miejski
  · · Oświadczenia majątkowe kierowników referatów
  · · · Archiwum
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · · · · Archiwum
  · · Sekretarz
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · · · · Archiwum
  · · Referaty
  · · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · · Referat Komunalno – Inwestycyjny, Rozwoju i Ochrony Środowiska
  · · · Referat Spraw Obywatelskich, Kultury i Edukacji
  · · · Referat Budżetowo - Finansowy
  · · · Referat Organizacyjny i Komunikacji Społecznej
  · Jednostki pomocnicze
  · Jednostki organizacyjne
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Archiwum
 Nabór na wolne stanowiska - Archiwalne
  · Regulamin
  · Ogłoszenia archiwalne
  · · Archiwum
 Ogłoszenia o naborze
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw, sposób załatwiania
  · · Wydanie dowodu osobistego
  · · Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  · · Zawarcie związku małżeńskiego
  · · Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
  · · Sporządzenie aktu zgonu
  · · Sporządzenie aktu urodzenia
  · · Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
  · · Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  · · Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
  · · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  · · Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
  · · Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  · · Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
  · · Wydanie opinii o podziale nieruchomości
  · · Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  · · Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
  · · Zwrot podatku akcyzowego
  · · Informacja o miejscach występowania azbestu
  · · Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
  · · Załatwianie skarg i wniosków
  · · Zmiana imienia i nazwiska
  · · Lokalizacja w pasie drogowym
  · · Zajęcie pasa drogowego
  · · Lokalizacja zjazdu z drogi
  · · Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
  · · Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
  · · Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  · · Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  · · Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  · · Zgromadzenia
  · · Transkrypcja aktów stanu cywilnego
  · · Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Rejestr załatwianych spraw
  · Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
 Ochrona danych osobowych
  · Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
  · Klauzula informacyjna - dowody osobiste
  · Obowiązek informacyjny - wybory do PUE
  · Obowiązek informacyjny
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Protokoły
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · · Z posiedzeń Burmistrza
  · Zarządzenia Burmistrza Pakości
  · Opłaty i podatki
  · · Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · · Jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Studium archiwalne
  · · Studium obowiązujące
  · Inne dokumenty
  · Zawiadomienia-Decyzje Środowiskowe, Lokalizacyjne, Budowlane
  · · 2004 r.
  · · 2006 r.
  · · 2007 r.
  · · 2008 r.
  · · 2009 r.
  · · 2010 r.
  · · 2011 r.
  · · 2012 r.
  · · 2013 r.
  · · 2014 r.
  · · 2015 r.
  · · 2016 r.
  · · 2017 r.
  · · 2018 r.
  · · 2019 r.
  · · 2020 r.
  · Informacje o środowisku i jego ochronie
 FINANSE MIASTA I GMINY
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżety lat poprzednich
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budżet na rok 2017
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Budżet na rok 2020
  · Przetargi
  · Postępowania do 30tyś €
  · Informacje dot. zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówień 'in house')
  · Oferty inwestycyjne
  · Emisja obligacji 2015
  · Plany zamowień publicznych
  · Sprawozdania finansowe
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
 Analizy, Plany, Programy, Strategie
 Raport o stanie Gminy Pakość
 Petycje
 Zgromadzenia
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  · Rejestr
  · Wniosek o wpis do rejestru
  · Wykaz podmiotów - opróżnianie i transport nieczystości ciekłych
 Kontrole Zewnętrzne
  · 2004
  · 2005
  · 2008
  · 2009
  · 2013
  · 2017
 Deklaracja dostępności